Met ‘Duurzaam ondernemen’ werken we toe naar verantwoord ondernemerschap en duurzame bedrijfsontwikkelingen binnen de agri & food business, zowel op bedrijfsniveau als in de keten. Oftewel: een duurzamere manier van voedsel produceren waarbij we veel meer focus leggen bij de omgeving, de wensen van de samenleving en dat allemaal binnen technische en strategische innovatie. Er is aandacht voor dierenwelzijn, data-driven, rentabiliteit en het sluiten van kringlopen op verschillende wijzen en niveaus.

Vanuit het onderzoeksprogramma ‘Duurzaam ondernemen’ voeren we onderzoeken uit om innovaties op gang te brengen. En zo de agrifood en tuinbouw te verduurzamen. De onderzoeken vinden plaats in de vorm van lectoraatopdrachten, praktijk- en afstudeeronderzoeken en stages.

Om de inbedding van onderzoek in het onderwijs te borgen, zijn voor elk van de drie lijnen overleggen ingesteld waarin onderzoeks- en onderwijsteams elkaar vinden (onderzoekslijnen):

Onderzoekslijnen

  • De Nederlandse topsector Agri & Food is wereldwijd toonaangevend in de productie van kwalitatief hoogwaardig, veilig en gezond voedsel. De opgave, waar we nu voor staan, laat zich typeren als de vitaliteitsopgave. De capaciteit en veerkracht van onze aarde zijn in het geding. Hiermee wordt ingespeeld op enerzijds een toenemende (mondiale) vraag naar gezond en duurzaam geproduceerd voedsel en anderzijds op de toenemende kritiek van consumenten en overheid op de huidige agrofoodproductiewijzen.

    De onderzoekslijn Plant richt zich op de beperking van het energie- en grondstoffengebruik, het sluiten van kringlopen, inpassing van precisielandbouw, goed beheer van de bodem en van agrarisch oppervlaktewater en innovaties via data-driven high tech toepassingen. Ondernemerschap waarbij de relatie met de omgeving van het bedrijf en de sector onderdeel zijn van de bedrijfsstrategie, is van levensbelang.

  • Vanuit het oogpunt van efficiëntie is de dierlijke productiesector in Nederland sterk gerationaliseerd en internationaal succesvol. De dierlijke productiesector staat voor de belangrijke uitdaging om de omslag te maken naar integraal duurzame productiesystemen met innovaties op technisch, sociaal en maatschappelijk terrein, niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Verduurzaming van de dierlijke productiesector vraagt een omslag bij onderzoekers en docenten, (toekomstige) beroepskrachten en ondernemers in denken, durven en doen. Om deze omslag te versnellen, zijn extra impulsen nodig.

    De onderzoekslijn Dier richt zich op intensieve publiek-private samenwerking binnen de dierlijke productiesector met daaraan gekoppeld een hoogwaardig en praktijkgericht onderwijsaanbod met toegepast onderzoek als middel om de kwaliteit te versterken. Deze onderzoekslijn richt zich op professionele vaardigheden (ondernemerschap en samenleving), dierkennis (diergezondheid, dierwelzijn, diermanagement) en op de omgeving (bodem, water, lucht en gewas). Deze velden omvatten de basisdimensies van een duurzame dierhouderij.

  • De circulaire economie, het streven naar korte en eerlijke ketens, hergebruik van grondstoffen en de gezondheid van mens en dier vormen een bron van inspiratie. Om hier serieuze stappen in te maken, is het bedrijfsleven op zoek naar slimme (digitale) methoden en technologieën en circulaire economische businessmodellen. In de onderzoekslijn Biobased & Circulaire Economie wordt onderzoek gedaan naar duurzaam ondernemen en bijpassende businessmodellen. Onderzoeksvragen die hierbij passen, zijn allen onderdeel van vraagstukken in het kader van People, Planet en Profit.

    Deze onderzoekslijn bestudeert de economische aspecten van een circulaire economie in de agro- en foodsector. Dit zijn studies naar de circulariteit van restafval, circulaire inpasbaarheid van bouw en verbouw van gebouwen en erven en het ontwikkelen van bijbehorende businessmodellen. Ook het stimuleren van innovaties om technieken te verbeteren die vervuiling door restafval terugdringen, behoort hiertoe. Andere studies binnen de onderzoekslijn zijn meer conceptueel van aard, kijken naar aspecten die van toepassing zijn op verschillende ketens of doen empirisch onderzoek naar specifieke aspecten binnen één keten of onderdelen van ketens.