Lectoraat Precisielandbouw

De snelle technologische vooruitgang biedt kansen voor precisielandbouw. Maar de ontwikkelingen gaan ook gepaard met een (groeiend) gebrek aan integratie tussen disciplines. En juist die integratie is nodig om de kansen te benutten en integraal in te passen in de bedrijfsvoering. Het lectoraat onderzoekt hoe we precisielandbouwmogelijkheden zo slim en duurzaam mogelijk kunnen integreren in de bedrijfsvoering van akkerbouw- en veehouderijbedrijven. Om duurzaam te kunnen produceren, zijn de juiste maatregelen nodig op de juiste plaats, het juiste moment en in de juiste mate. Het lectoraat richt zich op ontwikkeling van kennis die nodig is om precisielandbouwtechnologie te integreren in bedrijfsvoering (intelligentie). Extractie van kennis uit de geo-informatie die wordt vastgelegd binnen bedrijven die werken met precisielandbouwtechnologie. Het lectoraat richt zich steeds meer op strategische keuzes rond het bouwplan en daarnaast op het duurzaam telen van de gewassen.

Het lectoraat heeft 4 hoofdthema's:

Sensortechnologie

Welke informatie kan ingezet worden voor meerdere toepassingen op bedrijfsniveau? Het gaat hier om gebruik taakkaarten waarmee gewasverzorging in ruimte en tijd geoptimaliseerd wordt. Dit is een verdere ontwikkeling van PL2.0. Een recent onderzoek toonde aan dat 10-20% van de akkerbouwers in NL open staan voor PL2.0, maar nog wel veel vragen hebben over de onderbouwing van de PL-teeltadviezen.

Robotisering (PL3.0)

Hoe draagt robotisering bij aan het oplossen van bedrijfseconomische en maatschappelijke knelpunten voor bodemverdichting en arbeidsbeschikbaarheid? Het doel is een bijdrage te leveren aan robotisering in dienst van kringlooplandbouw. We willen praktijkgericht onderzoek doen aan onkruidrobots. We beschrijven de toegepaste systemen voor autonome navigatie, onkruidherkenning en precisiebestrijding. Als overkoepelende onderzoeksmethode gebruiken we ontwerpgericht onderzoek, waarbij kennis wordt opgedaan door systematisch een oplossing te ontwikkelen.

Digitalisering (PL4.0)

Welke toepassing worden mogelijk als een operabele data-infrastructuur voor data-gedreven landbouw en Agri-Food ketens beschikbaar komt? We sluiten hier aan bij de topsector PPS PL4.0. Het doel is inzichtelijk maken hoe de agrarische bedrijven omgaan met dataopslag en -gebruik. Vervolgens kijken hoe we een deel van de knelpunten kunnen wegnemen. We gaan met specifieke toepassingen aan de slag om nieuwe kennis te genereren via data mining en artificial intelligence-methoden zoals deep learning.

Verdienmodel

Het doel is inzicht verkrijgen hoe de acties, kosten, opbrengsten arbeid van deelnemende agrarische bedrijven invloed hebben op het verdienmodel.

Verbinding met het onderwijs

Er is een verbinding met het onderwijs door middel van de minor Smart Farming Technology. Elk jaar zijn er meerdere studenten betrokken via PVB’s, afstudeerprojecten en stages.

Projecten

  • LED it be Fresh!
  • PreciSIAlandbouw
  • PPS PL4.0
  • Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL)
  • Onkruidvrij in de rij
  • POP3 Data boeren