Lectoraat Agrarisch waterbeheer

Klimaatverandering leidt tot meer weersextremen, waardoor er in toenemende mate sprake is van periodes met wateroverlast en droogte. Met name de landbouwsector ondervindt hier de gevolgen van. Daarnaast is er in Nederland nog steeds sprake van grond- en oppervlaktewatervervuiling door nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. De landbouwsector is hier, voor een belangrijk deel, verantwoordelijk voor. Het lectoraat agrarisch waterbeheer zoekt, samen met de agrarische sector, naar oplossingen voor deze problemen.

Waterkwantiteit

Hoe kan een robuust watersysteem worden gerealiseerd? Door het creëren van meer waterberging en bodemverbetering kunnen de negatieve effecten van toenemende intensiteit van buien deels worden ondervangen. Daarnaast kunnen stuwen en schotbalken gebruikt worden om water meer vast te houden. Ook kunnen bodemvochtsensoren helpen bij de besluitvorming rondom watermanagement maatregelen. Tevens wordt onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om het watergebruik te reduceren, waarbij gedacht kan worden aan peilgestuurde drainage, druppelirrigatie en fertigatie. Door agrariërs hier inzicht in te geven en hen de mogelijkheid te geven om het waterbeheer van hun eigen percelen te regelen wil het lectoraat bijdragen aan het verbeteren van de productieomstandigheden.

Waterkwaliteit

Hoe kan een schoon watersysteem worden gerealiseerd? Door het creëren van helofytensloten en groene corridors kan op natuurlijke wijze het water gezuiverd worden. Ook door het toepassen van fertigatie kan de uit- en afspoeling van nutriënten worden teruggedrongen. Bodemverbetering kan leiden tot minder afspoeling. Hoe kan een robuust en schoon watersysteem worden gerealiseerd? Naast het demonstreren van nieuwe mogelijkheden, moeten financiële en beleidsmatige belemmeringen worden weggenomen. Waterschappen kunnen hier een belangrijke rol in spelen, waarbij gedacht kan worden aan vermindering van de regeldruk en het belonen voor goede resultaten.

Verbinding met het onderwijs

Het lectoraat is de verbinding tussen de landbouwpraktijk en Aeres Hogeschool. Studenten en onderzoekers kunnen worden ingezet op projecten en de landbouwpraktijk levert reële en actuele informatie voor het onderwijs. Het lectoraat wil graag samenwerken met hen die door verbetering van het waterbeheer een bijdrage willen leveren aan een duurzame landbouw.

  • De basisprincipes van agrarisch waterbeheer en de nieuwe ontwikkelingen worden aan tweedejaarsstudenten gedoceerd.
  • In het vierde jaar kunnen studenten de minor Agrarisch Waterbeheer kiezen, waarin ze leren hoe ze, zowel technisch als bestuurlijk, een robuust watersysteem kunnen opzetten.