Lectoraat Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij

Duurzame pluimveehouderij in een circulaire bedrijfsvoering

Vanuit economisch, milieu, welzijn en sociaal perspectief, is het belang van verduurzaming en circulaire bedrijfsvoering in de pluimveesector actueel. Als we pluimveevoer willen verduurzamen dan moet vooral gekeken worden naar de eiwitrijke grondstoffen die gebruikt worden. Het gebruik van nieuwe eiwitten, zoals insecten en reststromen van de traditionele tuin- en akkerbouwgewassen en van de humane consumptie, staan hierbij in de belangstelling. Ook het beter benutten van grondstoffen door pluimvee dichter op behoefte te voeren draagt hieraan bij. Pluimvee wordt nu nog op koppelniveau gevoerd. Voersystemen waarmee pluimvee de keuze wordt geboden uit meerdere voeders, of systemen die pluimvee op individueel niveau kunnen voeren, zijn wellicht de toekomst en kunnen bijdragen aan efficiënter grondstofgebruik en minder uitscheiding naar het milieu.

Nieuwe eiwitten

Welke niet-gangbare eiwitrijke grondstoffen en nieuwe eiwitbronnen kunnen toegepast worden in pluimveevoer en in welke hoeveelheid? De teelt en kweek van nieuwe eiwitbronnen is in ontwikkeling, evenals de winning van eiwitten uit reststromen. Voor de toepassing van deze eiwitten in pluimveevoer is het belangrijk om te weten wat de effecten zijn op productieprestaties, gezondheid en welzijn van de dieren. Daarnaast moet het toepassen van de nieuwe eiwitten economisch interessant zijn voor de pluimveehouder.

Voeren op maat

Hoe kunnen we van voeren op koppelniveau naar voeren op individueel niveau? We behandelen de kippen als gelijke, maar fysiologisch gezien zijn er grote verschillen. Dit begint al bij verschillen in lichaamsgewicht tussen dieren van hetzelfde ras en dezelfde leeftijd. Ook zijn er tussen dieren verschillen in voeropname en de daarmee samenhangende nutriëntenopname, groei, en eiproductie. Net als bij koeien en varkens moeten we toe naar een manier van voeren op individueel niveau.

Kringlooplandbouw

De Nederlandse veehouderij, en daarmee ook de pluimveehouderij, staat aan de vooravond van een transitie naar kringloopgerichte veehouderij. Het toepassen van nieuwe en meer duurzame eiwitbronnen, en hergebruik van reststromen door deze direct aan pluimvee te voeren of insecten als tussenstation te gebruiken spelen hierin een belangrijke rol. Tevens is het opzetten van korte(re) en meer gesloten keten ketens daarin een speerpunt. Aanpassingen of ingrepen aan het dier moeten tot een minimum beperkt worden en de omgeving moet meer geschikt maken voor het dier in plaats van andersom. Bovengenoemde onderwerpen als voeding, kringlooplandbouw data & digitalisering, huisvesting, gedrag, welzijn en andere gerelateerde vraagstukken die bijdragen aan het verduurzamen van de pluimveehouderij komen binnen het lectoraat aan de orde.

Poultry Star Foundation

DDe Poultry Star Foundation is opgericht op 14 februari 2019 ter gelegenheid van de inauguratie van Laura Star, lector precisievoeding en duurzame pluimveehouderij. Deze foundation is erop gericht om jonge pluimvee professionals te stimuleren om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en te oriënteren op een baan in de pluimveehouderij. Lees hier meer. 

Verbinding met het onderwijs

  • Het lectoraat is opdrachtgever voor verschillende onderzoeksmodules voor studenten.
  • Vanuit het lectoraat worden lessen gegeven binnen minoren over pluimveehouderij en insectenteelt.
  • Het jaarlijks organiseren van het symposium Pronken met Pluimvee met en voor studenten.
  • Het opzetten van een insectenkweekunit waar studenten ervaring op kunnen doen met insectenteelt.

Projecten

  • PPS Customized nutrition in layer pullets
  • RAAK-mkb Circulaire Kip
  • PPS To control coccidiosis
  • H2020 Code ReFarm
  • KIEM-2019 Eendagskuikens stress-vrij op transport
  • KIEM-2019 Stikstofreductie in mest via insecten