Lectoraat Duurzaam bodembeheer

De bodem is dé basis voor voedselproductie, waterbeheer, biodiversiteit, koolstofvastlegging en nutriëntenkringlopen. Het is één van de belangrijkste fundamenten onder ons bestaan. De overheid stuurt er op aan dat alle Nederlandse landbouwbodems vanaf 2030 duurzaam beheerd worden. Dat vraagt niet alleen iets van de (toekomstige) boeren, maar ook van adviseurs, toeleveranciers, afnemers, grondeigenaren en andere partijen uit de agroketen.

Aeres Hogeschool Dronten levert een belangrijke bijdrage aan het opleiden van (toekomstige) ondernemers en adviseurs met een kritische en onderzoekende houding, die in de beroepspraktijk goed uit de voeten kunnen met de complexiteit en de innovaties die duurzaam bodembeheer met zich meebrengt.

Lectoraat als schakelpunt

Kennisdeling- en uitwisseling is een sleutelfactor in diverse transitieopgaven. De inzet van lector, docenten en studenten geeft een extra impuls en een nieuwe dynamiek aan de kennisontwikkeling en -doorwerking in regionale en landelijke trajecten. Het lectoraat is daarmee een relevante schakel tussen onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheden. Studenten worden steeds vaker ingezet op vraagstukken uit regionale projecten met ondernemers, bijvoorbeeld voor beoordeling van de bodemkwaliteit, opstellen van meerjarenplannen voor bodem- en waterbeheer en ondersteuning bij toepassing van online tools. Je merkt dat boeren het heel interessant vinden om samen met studenten aan de vraagstukken te werken. Ze leren enorm veel van en met elkaar, zoals een kritische en onderzoekende houding met betrekking tot informatiebronnen en interpretatie van proefresultaten en zoals het gezamenlijk testen en feedback geven op nieuwe tools, waarna de onderzoeksinstellingen verbeteringen kunnen doorvoeren.

 

Het Bodemteam

Een team van acht bodemkundige docent-onderzoekers begeleidt studenten bij het onderzoek aan innovatievraagstukken, onder andere over bodemverdichting en -daling, bodemleven, organische stof en waterbeheer. Nieuwe kennis, tools en praktijkvoorbeelden uit de projecten worden ingebed in het curriculum.

 

Projecten en activiteiten

Recente projecten:

Onderzoeksprojecten op het gebied van:

 • Bodemverdichting
 • Organische stof en klimaat
 • Bodemleven
 • Veerkrachtige teeltsystemen, zoals: regeneratief, klimaatrobuust en kringloop

Leven Lang Ontwikkelen:

 • Opleiding en accreditatie van bodemadviseurs
 • Opleiding van bodemcoaches
 • E-modules voor agrariërs

Internationaal

 • Training modules next generation soil advisors
 • Train the trainer, living labs

Onderwijsontwikkeling:

 • Actualisatie van Het Bodemprofiel, doorlopende leerlijn van bodemkundige lessen
 • Toepassing Peek-app voor bodemexcursies
 • Flipping the classroom: serie documentaires ‘De bodem van boven’