Scholings en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw 2

Scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw

Het scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw is een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool en Van Hall Larenstein) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy in opdracht van LNV.

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten heeft zich hierover ook uitgesproken in een brief aan de Tweede Kamer:

“…Boeren kunnen daarnaast gebruik maken van de cursussen en trainingen die nu al door de groene onderwijsinstellingen worden aangeboden. Daarnaast zullen de groene hogescholen en Wageningen Academy in het licht van de stikstofproblematiek op de praktijk gerichte cursussen en trainingen ontwikkelen.”

(Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak landbouw en stikstof’ d.d. 7 februari 2020)

Scholingsaanbod

Het scholingsaanbod omvat masterclasses en verdiepende cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken. Het praktijkgerichte aanbod richt zich op het – op bedrijfsniveau – omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen, door o.a. te kijken naar stalmaatregelen, mesttoepassingen, voer, weidemanagement, bodembeheer en bedrijfsmanagement/verdienmodellen.

 • Masterclass Stikstof in de landbouw
  Eerste verkenning rondom de uitdagingen en mogelijke oplossingen. Lees meer >
 • Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw
  Verdiepende, feitelijke kennis over de mogelijkheden om door middel van een bedrijfsspecifieke aanpak bij te dragen aan de benodigde emissiereductie. Lees meer >
 • Opleiding Bedrijfscoach stikstof
  Opleiden van bedrijfscoaches om agrarische ondernemers te begeleiden in een bedrijfsspecifieke aanpak en mogelijke verdienmodellen. Lees meer >
 • Inspiratiesessie Stikstof in de landbouw
  Eerste verkenning rondom de uitdagingen en mogelijke oplossingen. Bedoeld voor erfbetreders, adviseurs, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Lees meer >

Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe)

Als financiële ondersteuning kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe).

De nieuwe regeling gaat naar verwachting open rond eind mei 2021. Voor actuele data verwijzen we je naar de website van het RVO.

 • Agrarische ondernemers kunnen een voucher aanvragen van € 800,-.
 • Agrarische adviseurs kunnen een voucher aanvragen van € 1.250,-.
  Deze voucher is in te zetten voor de opleiding bedrijfscoach stikstof.

De vouchers zijn aan te vragen via rvo.nl.

Masterclass Stikstof in de   landbouw

Masterclass Stikstof in de landbouw

De masterclass Stikstof in de landbouw beslaat 1 dagdeel en is specifiek gericht op praktische handelingsperspectieven voor agrarische ondernemers.

Opleiding bedrijfscoach stikstof

Scholings en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw 2

De opleiding bedrijfscoach Stikstof is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach stikstof aan de slag willen en agrarische ondernemers willen ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen.

Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

Scholings en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw

Deze verdiepende cursus Stikstof is specifiek gericht op agrarische ondernemers in de melkveehouderij en focust met name op praktische handelingsmogelijkheden en verdienmodellen voor het eigen bedrijf.

Inspiratiesessie Stikstof in de landbouw

Scholings en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw 3

De Inspiratiesessie Stikstof in de landbouw is bedoeld voor erfbetreders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. De inspiratiesessie Stikstof in de landbouw is een eerste verkenning rondom de uitdagingen en mogelijke oplossingen op het gebied van emissiereductie van stikstof.

Contact

 • Vragen over aanmelden of inhoud: Lamiaâ Fareh: L.Fareh@has.nl, 088 890 37 74