Scholings en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw

Scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw

Het scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw is een gezamenlijk programma van de vier groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Inholland, Van Hall Larenstein) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy.

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten heeft zich hierover ook uitgesproken in een brief aan de Tweede Kamer:

“…Boeren kunnen daarnaast gebruik maken van de cursussen en trainingen die nu al door de groene onderwijsinstellingen worden aangeboden. Daarnaast zullen de groene hogescholen en Wageningen Academy in het licht van de stikstofproblematiek op de praktijk gerichte cursussen en trainingen ontwikkelen.”

(Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak landbouw en stikstof’ d.d. 7 februari 2020)

Scholingsaanbod

Het scholingsaanbod omvat masterclasses en verdiepende cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken. Het praktijkgerichte aanbod richt zich op het – op bedrijfsniveau – omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen, door o.a. te kijken naar stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer en bedrijfsmanagement.

Masterclasses Stikstof in de   landbouw

Eerste verkenning rondom de uitdagingen en mogelijke oplossingen.

  • 1 dagdeel
  • Gratis toegang

Cursus Stikstof in de landbouw (in ontwikkeling)

Verdiepende, feitelijke kennis over de mogelijkheden om door middel van een bedrijfsspecifieke aanpak bij te dragen aan de benodigde emissiereductie.

  • 3 dagdelen
  • Nadere informatie volgt op deze website

Bedrijfscoaches Stikstof (in ontwikkeling)

Opleiden van bedrijfscoaches om agrarische ondernemers te begeleiden in een bedrijfsspecifieke aanpak en mogelijke verdienmodellen.

  • 8 dagdelen
  • Nadere informatie volgt op deze website

Contact

  • Vragen over aanmelden of inhoud masterclass: Lamiaâ Fareh: L.Fareh@has.nl, 088 890 37 74
  • Pers: Aeres Hogeschool Dronten, 088 020 6000