Scholings en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw 2

Opleiding bedrijfscoach stikstof

Ik zoek
Cursus
Locatie
Dronten
Duur
Meerdere dagen

De opleiding bedrijfscoach Stikstof is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach stikstof aan de slag willen. Een bedrijfscoach stikstof kan agrarische ondernemers ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen.

Inhoud

De opleiding is een onderdeel van het scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw, een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Green Academy en Van Hall Larenstein) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Met dit programma willen we deelnemers helpen bij het vergaren en toepassen van kennis en innovaties gericht op brongerichte stikstofreductie.

Kennis

De opleiding bestaat uit een mix van kennis en vaardigheden zodat de stikstofcoach agrarisch ondernemers kan ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen.

 • Inzicht in de stikstofkringloop van de verschillende sectoren
 • Inzicht in de stikstofdilemma’s op sector-, regionaal en bedrijfsniveau
 • Inzicht in relevante wet- en regelgeving t.a.v. stikstof
 • Inzicht in mogelijke praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) en de toepassing op het bedrijf
 • Inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie
 • Inzicht in de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement 

Vaardigheden

Naast het opdoen van kennis ligt de focus op het toepassen van de theorie in de praktijk van de bedrijfscoach stikstof. De deelnemers werken onder andere aan de volgende vaardigheden:

 • Kan onderscheid maken in het type ondernemer
 • Kan emoties ten aanzien van het stikstofbeleid bij de agrarisch ondernemer herkennen, erkennen en hier constructief mee omgaan
 • Kan bovengenoemde kennis overdragen aan een agrarisch ondernemer en deze aanzetten tot verandering
 • Kan aan de hand van het type ondernemer, type bedrijf en regio de juiste handelingsperspectieven uiteenzetten en prioriteren voor het specifieke bedrijf 
 • Kan beoordelen of de agrarische ondernemer de voorgestelde maatregelen gaat uitvoeren
 • Kan een plan van aanpak schrijven voor een individueel bedrijf waarin prioritering is aangebracht in de voorgestelde maatregelen in een meerjarenplanning
 • Kan een stikstofadviesrapport (waarin een meerjarenplan ten aanzien van verduurzamen opgenomen is) schrijven en verdedigen ten aanzien van een beoordelingscommissie en de daarin  gemaakte keuzes onderbouwen

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit een mix van online zelfstudie en fysieke bijeenkomsten.

Kennis opdoen (3 dagdelen)

De relevante kennis over stikstof wordt aangeboden in de vorm van zes theorie-modules over stikstof in het algemeen, voer, bodem, stal, mest en strategie. In drie opeenvolgende bijeenkomsten wordt de theorie onder leiding van docenten behandeld en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven. Als ondersteuning maken we gebruik van de Kringloopwijzer. Daarna volgt een module die dieper ingaat op strategische keuzes. Welke wijzigingen in bedrijfsmanagement hebben invloed op stikstofreductie?

Toepassing in de praktijk (4 dagdelen)

In dit onderdeel wordt er gewerkt aan het toepassen van de kennis in de advies- en coachpraktijk. De toepassing van de stof in een veilige leeromgeving, maar met echte casussen staat hier centraal. Je kunt denken aan het voeren van gesprekken middels rollenspelen, oefenen met het omgaan van weerstand, het analyseren van een bedrijf en ondernemer onder leiding van deskundigen, het schrijven van een stikstofplan en het bespreken daarvan met de ondernemer etcetera. 

Examen en assessment (1 dagdeel)

De opleiding wordt afgesloten met een examen over de theorie en een assessment van de adviesvaardigheden op basis van een schriftelijke opdracht.

Data

We bieden de opleiding bedrijfscoach stikstof aan op verschillende locaties in het land. Geef op het inschrijfformulier aan voor welke locatie en datum je wilt inschrijven. Het kan zijn dat bij onvoldoende aanmeldingen groepen samengevoegd worden. We brengen je daarvan tijdig op de hoogte en we bieden je de mogelijkheid om de cursus te verplaatsen. 

Opleiding verzorgd door docenten van Aeres Hogeschool:

 • 27 februari 2024 Theorie bedrijfsanalyse, 13.30 – 17.30 uur
 • 27 februari 2024 Theorie bedrijfsanalyse, 18.00 – 21.30 uur
 • 5 maart 2024 Strategische keuzes, 13.30 - 17.30 uur
 • 5 maart 2024 Situationeel adviseren, 18.00 - 21.30 uur
 • 19 maart 2024 Inventarisatie op het bedrijf, 13.30 - 17.30 uur
 • 19 maart 2024 Adviesgesprek met ondernemer, 18.00 - 21.30 uur
 • 16 april 2024 Opzetten adviesrapport, 13.30 - 17.30 uur
 • 14 mei 2024 Examen, 13.30 - 21.00 uur

Praktisch en aanmelden

Financiering

€2.500 (excl BTW). Agrarische adviseurs die de coachopleiding volgen, kunnen bij RVO een in de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe) aanvragen. Met deze voucher (€ 1.250) kunt u maximaal 50% van de kosten bekostigen.

Voorwaarde voor deelname

Denk- en werkniveau op minimaal hbo-niveau.

Certificering

Na succesvolle afronding van het traject ontvangen de deelnemers een certificaat van de kennisinstellingen.

Indien je niet wilt deelnemen aan het examen, kan een bewijs van deelname afgegeven worden. De voucher vanuit de SABE-regeling kan dan alsnog ingezet worden. Echter de totale investering blijft gelijk.

Een succesvol afgeronde opleiding biedt geen garantie op inschrijving in het BAS-register. Inschrijving in het BAS-register valt niet onder de verantwoordelijkheid van de groene kennisinstellingen.

Gebruik PC

Tijdens de cursus maken we gebruik van software van de WUR, die momenteel alleen voor Windows-systemen beschikbaar is. Om succesvol deel te nemen, dient u daarom over een pc te beschikken.

Contact

 • Vragen over aanmelden of inhoud: Lamiaâ Fareh: L.Fareh@has.nl, 088 890 37 74