Scholings en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw 3

Sprekers

Prof.dr.ir. Wim de Vries

Hoogleraar bij de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen University & research. Zijn leerstoel is ‘Integrale stikstofeffectanalyse’, maar het onderzoek is breder dan stikstof alleen.

Wim de Vries - Spreker Masterclass Stikstof in de landbouw
Wim de Vries

Expertise gebied: De Vries richt zijn onderzoek onder andere op de effecten van de toevoer van stikstof, fosfaat, zuur en zware metalen aan landbouwgronden op lucht-, bodem- en waterkwaliteit.

Daarbij gaat het met name om de emissies van ammoniak en broeikasgassen naar de lucht, de veranderingen in bodemvruchtbaarheid door accumulatie of verlies aan organische stof, nutriënten en metalen en de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater.

Bijdrage aan de masterclass: De Vries gaat eerst in op de uitstoot van stikstof en de gevolgen daarvan voor natuur. Daarbij bespreekt hij de bijdrage van de landbouw en gaat hij in op de betrouwbaarheid van metingen en modellen. Vervolgens zet hij de stikstofproblematiek in een breder kader in verband met de verhoogde uitspoeling en afspoeling van nitraat naar grond- en oppervlaktewater en van lachgas naar de atmosfeer. Ten slotte geeft hij oplossingsrichtingen aan en een toekomstperspectief voor de landbouw.

Meer over de spreker

Dr.ir. Joost van den Borne

Lector Healthy Farming aan HAS Hogeschool. 

Joost van den Borne
Joost van den Borne

Expertise gebied: Van den Borne richt zich op voeding en gezondheid van landbouwhuisdieren en ontwikkeling van toekomstbestendige stalsystemen. Vanuit zijn rol wil hij graag een bijdrage leveren door inzicht te geven in de mogelijkheden om via management op dier- en stalniveau de uitstoot van stikstof te verlagen. Hierbij vindt hij het belangrijk dat we oog hebben voor de kansen op zowel de korte als (middel)lange termijn en dat maatregelen op bedrijfsniveau een integraal karakter moeten hebben om succesvol te zijn, dus niet enkel gericht op reductie van stikstofemissie.

Bijdrage aan de masterclass: Van den Borne vertelt meer over de achtergrond van de benutting van stikstof door landbouwhuisdieren (rundvee, varkens, pluimvee) voor productiedoeleinden. Tevens wordt het handelingsperspectief geschetst voor verlaging van stikstofuitstoot op dierniveau en de bijbehorende randvoorwaarden en aandachtspunten. Een aantal concrete voorbeelden wordt behandeld. Ook worden ontwikkelingen toegelicht die perspectief bieden om stikstofemissie - al dan niet brongericht - op stalniveau te verlagen. Bestaande en geaccepteerde technieken komen hierbij aan de orde, maar ook nieuwe initiatieven worden besproken aan de hand van voorbeelden.

Dr.ir. Agnes van den Pol - van Dasselaar

Lector Grasland en beweiding bij Aeres Hogeschool Dronten.

Agnes van den Pol - Spreker Masterclass Stikstof in de landbouw
Agnes van den Pol - van Dasselaar

Expertise gebied: Van den Pol richt zich op de grondgebonden veehouderij. Wat kun je bereiken met grasland en voedergewassen? Hoe kunnen graslanden optimaal beheerd en benut worden om waarde te creëren voor ondernemer én maatschappij? Een efficiënt gebruik van stikstof met minimale verliezen is daar onderdeel van.

Bijdrage aan de masterclass: Van den Pol gaat in op wat ondernemers in de praktijk kunnen doen om op grondgebonden bedrijven tot minder stikstofverliezen te komen. En op wat dit betekent in het gehele plaatje van het bedrijf. Er is immers meer dan alleen stikstof. Optimaliseren is niet eenvoudig, maar het kan wel; het vraagt vakmanschap van de ondernemer. Natuurlijk gaat het over beweiding en de kansen die dit biedt, maar dat is zeker niet de enige knop waar aan gedraaid kan worden.

Meer over de spreker