scholings- en coachingsprogramma precisielandbouw

Scholings- en coachingsprogramma Precisielandbouw

De ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw volgen elkaar in hoog tempo op. Was in de jaren negentig de melkrobot die voor opschudding zorgde, nu is precisielandbouw op een groot aantal bedrijven niet meer weg te denken: op plaatsspecifiek real-time bemesten, ziekten en plagen bestrijden met behulp van GPS, mestrobots, rechtrijsystemen en robots die onkruiden in het gewas kunnen verwijderen zijn voorbeelden van precisietoepassingen in de landbouw. Hoe kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruik maken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen?

Daar willen we in het scholingsprogramma Precisielandbouw in de open teelten aandacht aan besteden. Dit scholingsprogramma is een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein, Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Als agrarisch onderwijs willen wij agrarisch ondernemers ondersteunen in de transitie naar een duurzame, slimme en toekomstbestendige sector. Dit doen wij door ondernemers en adviseurs op te leiden in de transitie naar een bedrijfsvoering waarin precisielandbouw een rol speelt. Precisielandbouw kan ook bijdragen aan de transitie naar kringlooplandbouw en kan de ondernemer helpen om slimme beslissingen te nemen of het werk eenvoudiger maken. Het kan helpen bij strategische besluiten op bedrijfsniveau, maar ook bij operationele handelingen op plant- en of perceelsniveau. Ondernemers kunnen de productie zo optimaliseren en werken aan een duurzamere teelt.

Scholingsaanbod

Er is een cursus voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches. Het praktijkgerichte aanbod richt zich voor agrarisch ondernemers op onder meer: taakkaarten, werktuigbesturing, hoe kun je met precisielandbouw toewerken naar een duurzame bedrijfsvoering en hoe kun je effecten goed monitoren. Het opleidingstraject voor coaches richt zich op het begeleiden van ondernemers op het gebied van strategische bedrijfskeuze en precisielandbouw en hoe ze ondernemers kunnen begeleiden bij het inzetten van precisietechnieken.

Meer informatie vind je door hieronder de specifieke cursus te kiezen.

Cursus Precisielandbouw agrarisch ondernemers

Cursus Precisielandbouw agrarisch ondernemers

Hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruik maken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen. In deze cursus werken wordt ook aandacht besteedt aan het toepassen van precisielandbouw in de praktijk. De cursist kan zelf aan het werk met een of meerdere precisietechnieken en het maken van een taakkaart.

Opleiding Bedrijfscoach Precisielandbouw

Opleiding Bedrijfscoach Precisielandbouw

Agrarisch ondernemers gebruiken steeds meer precisietechnieken. Zij willen graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw. Hoe kun je als adviseur hen gericht helpen op het gebied van strategische bedrijfskeuze en precisielandbouw en hoe kun je ondernemers begeleiden bij het inzetten van deze precisietechnieken.