Biodiverse Cities Aeres Hogeschool Almere

Titel: Biodiverse Cities
Lectoraat: Innovatie & Groenstedelijke Ruimte
Looptijd: 2022 - 2026
Contactpersoon: Gideon Spanjar

Over het onderzoek

Steden stellen hoge ambities om klimaatverandering tegen te gaan door CO2-emissies te verminderen. In het verlengde van de klimaatcrisis ligt de biodiversiteitscrisis door de afname van het aantal en soorten en de soortenrijkdom. Ondanks de aandacht voor de biodiversiteitcrises in de media, blijkt in de praktijk versterking van de biodiversiteit lastig te realiseren. Bij stedelijke gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatieprojecten worden biodiversiteitsversterkende maatregelen vaak nog niet meegenomen in plannen door gebrek aan kennis op beleid en inpassingsniveau.

Met de Europese samenwerking worden uiteenlopende sociaalecologische maatregelen in stedelijke gebieden gemonitord. Er wordt gekeken hoe biodiversiteitsactieplannen gemoderniseerd kunnen worden om breder ingezet te kunnen worden. Door kennis uitwisseling van de verschillende partners worden er pilots gerealiseerd en gemonitord.

Het doel

Het Project Biodiverse Cities gaat onderzoeken hoe biodiversiteitsversterkende maatregelen genomen kunnen worden in steden. Hierbij wordt gekeken naar welke type maatregel specifiek werkt in een bepaalde situatie. Ook wordt er gekeken naar alle type stedelijke gebieden van dichtbebouwde stad centra tot parkachtige woonomgeving. Het project werkt toe naar actieplannen voor implementatie van biodiversiteitsversterkende maatregelen van de 5 pilot steden en 3 polinnator steden. Belangrijk doel is dat inwoners van de pilot locaties betrokken worden en lokaal de verbondenheid met de natuur en het welzijn verbeteren.

Financiering

Het project Biodiverse Cities wordt medegefinancierd door het  Interreg North Sea Region subsidieprogramma. De subsidie bestaat uit een bedrag van in totaal €5,7 miljoen voor deelnemende partijen. Het project is gestart in de herfst van 2022 en loopt tot en met 2026.

Biodiverse Cities Interreg North Sea logo

Wat levert het onderzoek op voor de sector?

Lokaal maakt het project direct impact met de realisatie en implementatie van biodiversiteitversterkende maatregelen in de pilot steden. Met de lessen en ervaringen die hieruit volgen, kunnen actie en implementatieplannen voor de pollinator steden gerealiseerd worden. Lokale autoriteiten krijgen handvatten om hun biodiversiteitversterkende doelen uit te gaan voeren en in toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen mee te nemen. Ze vergaren hierbij kennis en methodes om in de toekomst toe te passen en op te schalen. De voortrekkersrol die deze steden hebben in de regio kan een positief voorbeeld zijn op nationaal niveau en zo het effect vergroten.

Hoe komt het onderzoek terug in het onderwijs van Aeres Hogeschool?

Met het project vergoot Aeres haar kennis op het gebied van biodiversiteit, burgerbetrokkenheid en milieubeleid. Kennis die via het lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte binnen heel Aeres beschikbaar komt.

Partners

Biodiverse cities partners