Groene vingers

De agro- en foodsector is innovatief, internationaal, dynamisch en complex. Ons handelen ligt maatschappelijk onder een vergrootglas. Thema’s als globalisering, voedselveiligheid, bodem, water, lucht en grondstoffen, reststromen en afval, dierenwelzijn en diergezondheid, biodiversiteit en landschap vragen om keuzes, om verantwoording afleggen, om persoonlijk leiderschap, om ondernemende mensen op weg naar een groene toekomst. Aeres Hogeschool Dronten besteedt veel aandacht aan verantwoord ondernemerschap en duurzame ontwikkelingen binnen de agribusiness.

De faculteit beschikt over unieke praktijkfaciliteiten, zoals Aeres Farms en het Agri Innovation Centre,  die de schakel vormen tussen onderwijs en onderzoek. Aeres Farms wil uitgroeien tot een inspiratiebedrijf voor klimaatopgaven en kringlooplandbouw, het Agri Innovation Centre tot een kenniscentrum voor smart farming. 

Opleidingen en onderzoek gekoppeld aan SDG’s 

Aeres Hogeschool Dronten zet in op een bijdrage aan duurzame oplossingen voor de agro- en foodsector. In ons onderwijs en onderzoek zoeken we voortdurend naar aansluiting bij maatschappelijke uitdagingen. In lijn met het profiel staan voor de faculteit in Dronten 6 van de 17 SDG’s centraal:

SDG Dronten

Onze opleidingen en ons onderzoek hebben een koppeling met een of meerdere SDG’s:

Dronten onderzoek en onderwijs gekoppeld aan SDG

Duurzame uitbreiding van het schoolgebouw

Onlangs is het startsein gegeven voor de uitbreiding van het bestaande schoolgebouw. Net als in het bestaande pand wordt er duurzaam gebouwd. Lees hier meer over de uitbreiding.

Wat doen we nog meer?

Economy of Life

Wij werken aan de Economy of Life. In de Economy of Life werken mensen vanuit rentmeesterschap aan de gezonde balans tussen geven en nemen.

Wij vertalen onze overtuiging (wat wij geloven) en onze visie (wat wij zien) naar waarden die we belangrijk vinden. Deze waarden geven we in ons dagelijks werk vorm door middel van praktische leefregels:

  • Betekenis geven: We zetten ons in om een rol van betekenis te spelen voor mensen om ons heen; medewerkers, studenten en partners dichtbij en ver weg. Geen onverschilligheid, routine of zoek het zelf maar uit. Maar oprechte belangstelling voor de ander en zijn kernwaarden.
  • Verantwoordelijkheid nemen: We werken samen aan een cultuur waarin we elkaar stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen. We spreken elkaar aan op (professioneel) gedrag en waarderen dat. Zo dragen we samen zorg voor onze leef-, leer- en werkomgeving.
  • Inzichten delen: We zijn een organisatie waar we Ideeën delen op basis van wederkerigheid. We willen met en van elkaar leren en genieten van ontwikkeling.

Bijzonder kenmerk Ondernemen

Aeres Hogeschool heeft het Bijzonder kenmerk Ondernemen. Ons onderwijs daagt studenten uit hun ondernemersgeest te ontwikkelen. We focussen op ondernemerschap en dan vooral op de ondernemer in opleiding. Ondernemen in de groene sector stelt zowel hoge eisen aan het vakmanschap - de samenleving verwacht voldoende en veilig voedsel, stelt hoge eisen aan dieren welzijn en diergezondheid -, als aan het ondernemerschap, zowel in de bedrijfsvoering als in relatie met omgeving en milieu. Een goede balans tussen vakmanschap, het managen van de onderneming en het ondernemerschap gekoppeld aan duurzaam handelen bepalen in hoge mate het succes van de ondernemer.