Natuurinclusief Ondernemen

Ondernemers en adviseurs op weg helpen naar verantwoord ondernemerschap

Date

Om agrarisch ondernemers op weg te helpen bij de omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke landbouw slaan HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland en Wageningen University & Research de handen in een. Zij bieden scholing in de vorm van masterclasses, verdiepende cursussen en opleidingen op het gebied van natuurinclusief ondernemen, precisielandbouw en stikstof voor agrarische ondernemers en adviseurs. Voor het tweede jaar op rij stelt de overheid hiervoor kennisvouchers beschikbaar. Deze zijn aan te vragen met de Subsidiemogelijkheden agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Met de scholingsprogramma’s wil de minister van LNV dat ondernemers beter inzicht krijgen in de mogelijke aanpassingen die zij moeten maken in hun bedrijfsvoering om de omslag te kunnen maken naar een meer duurzame en klimaatvriendelijke landbouw of kringlooplandbouw. "Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen agrarisch ondernemers helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand", vertelt Corné Kocks, projectleider scholingsprogramma’s bij Aeres Hogeschool Dronten. Naast masterclasses en cursussen voor agrarisch ondernemers bieden de groene instellingen ook cursussen en opleidingen aan voor adviseurs.

"Wij zien het als onze taak om agrarisch ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector"

Corné Kocks, Teamleider Praktijkgericht Onderzoek Aeres Hogeschool Dronten

Corné Kocks

Het scholingsaanbod voor agrarisch ondernemers en adviseurs is een gezamenlijk programma van de vier groene hogescholen en Wageningen Universiteit & Research. Het programma bestaat uit masterclasses, cursussen en trainingen. Het praktijkgerichte aanbod richt zich op drie verschillende thema’s: 

  • Precisielandbouw: hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw? En hoe kun je slim gebruikmaken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen?
  • Natuurinclusief ondernemen: de economische onderbouwing van het verbinden van de boerenpraktijk en de natuur.
  • Stikstof: -op bedrijfsniveau- omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen.

Subsidieregeling

De nadruk ligt op het inspireren en overbrengen van kennis waarbij een duurzaam verdienmodel centraal staat. Daarnaast wordt er ingegaan op mogelijke (regionale) toepassingsmogelijkheden gebaseerd op praktijkvoorbeelden. Agrarisch ondernemers of adviseurs die geïnteresseerd zijn in een cursus of opleiding kunnen een voucher aanvragen via Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) en zo financiële ondersteuning krijgen in de vorm van een voucher die kan oplopen tot € 1.250.

Toekomstbestendig 

“Natuurinclusief ondernemen is niet een extraatje, maar van levensbelang. Wij kunnen niet zonder de natuur, dus doen we er alles aan om de natuurlijke processen in stand te houden. Alleen door natuur en landbouw samen te laten werken, kunnen we de voedselzekerheid en een duurzame toekomst realiseren” aldus Gerry Kouwenhoven, lector Investeren in circulaire land- en tuinbouw bij Hogeschool Inholland. "We zien het dan ook als onze taak om agrarisch ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector”, vult Cnnré Kocks haar aan.“ Ook al zijn nog niet alle vragen rondom het bedrijfsmatig implementeren van zaken als natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw en stikstof beantwoord. Gezamenlijk ondersteunen we ondernemers en adviseurs door hen op te leiden in de transitie naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering, inclusief duurzaam verdienmodel.”

Groene hogescholen werken nauw samen

Sinds februari 2020 werkt Aeres Hogeschool Dronten intensief samen met HAS en Wageningen Universiteit & Research als reactie op de vraag van toenmalig minister Carola Schouten welke rol het Groen Hoger Onderwijs kan betekenen in het opleiden van ondernemers en adviseurs. Later zijn Hogeschool Inholland en Hogeschool Van Hall Larenstein aangesloten. In de genoemde samenwerking treedt Aeres Hogeschool op als penvoeder. De diverse programma’s worden gezamenlijk uitgevoerd door de vier groene hogescholen en Wageningen Universiteit & Research. Waar nodig worden onderdelen ondersteund door experts van andere kennisinstellingen.

Meer weten?

Meer informatie over het scholingsaanbod en de subsidieregeling vind je hier.