Duurzame energie windmolens

Het RAAK MKB voorstel getiteld “Circulaire Rundermest” staat een integrale aanpak voor ogen van de mestproblematiek in de melkveehouderij. Een consortium van 11 MKB bedrijven wil samen met Vilentum Hogeschool, lectoraat DEGG, de eerste stappen zetten om bij te dragen aan een duurzame oplossing voor de Nederlandse mestproblematiek en toekomstige fosfaatschaarste. 

Het oplossen van het Nederlandse mestoverschot is cruciaal voor de overleving van de veehouderijsector in Nederland. In combinatie daarbij, tevens de (toekomstige) schaarste aan fosfaat oplossen, is een kans voor de Nederlandse landbouw. Gezien de ervaringen uit het verleden rondom de mestproblematiek, wordt de aanpak gericht op marktconforme producten maken uit het mestoverschot, in plaats van de afvalbenadering, waarbij uitgegaan wordt van het circulaire gedachtegoed.

Andere unieke aspecten in dit traject zijn:

  • de applicatie van een nieuwe high-tech scheidingstechnologie en
  • gebruikmaking van nieuwe combinaties van bestaande bioraffinage-technieken

Er wordt gestreefd naar het produceren van minimaal twee eindproducten:

  • een anorganische fosfaat rijke fractie en 
  • een organische fosfaatarme fractie

Deze fracties voldoen aan alle kwaliteitseisen om in de markt toegepast te worden als fosfor/fosfaatmeststof en bodemverbeteraar.

Contactpersonen

Han van Kasteren, h.van.kasteren@aeres.nl
Michiel Klaassen, m.klaassen@aeres.nl