Handen met bonen
  • Lectoraat: Stedelijke Voedselvraagstukken
  • Duur project: Vanaf oktober 2023
Contactpersoon: Sara Smaal

Over het onderzoek

Armoede raakt steeds meer mensen in Nederland, en bestaanszekerheid staat vaker onder druk. Het lectoraat richt zich op het begrijpen van de (voedsel-gerelateerde) uitdagingen waarmee mensen met een beperkt budget te maken hebben. Mensen met een smalle beurs ervaren drempels om gezond (en duurzaam) te eten: natuurlijk financiële beperkingen maar bijvoorbeeld ook een gebrek aan informatie of beperkte mobiliteit. Door middel van workshops en onderzoeken brengen we deze voedselonzekerheid in kaart.

Aeres Hogeschool staat midden in de samenleving. Een samenleving die complex is, veel uitdagingen kent en ambities heeft. Om aan die samenleving bij te dragen, sluiten wij aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s), ontwikkelingsdoelen die van de wereld in 2030 een betere plek willen maken door aandacht te vragen voor mensenrechten, economische groei, vrede, veiligheid en klimaat. Binnen dit project werken wij aan onderstaande SDG's.

SDG 1, 2, 3, en 10 

Het doel

Het huidige onderzoek richt zich op het begrijpen van de specifieke uitdagingen en behoeften met betrekking tot de toegang tot gezonde en duurzame voeding voor mensen met een smalle beurs in Almere. Het doel is om inzicht te krijgen in de dieperliggende problemen rondom armoede en voedselzekerheid. Dit moet resulteren in aanbevelingen voor oplossingen en mogelijke interventies.

Het onderzoek

Het onderzoek naar voedsel en armoede in Almere wordt uitgevoerd in samenwerking met Bern School of Agricultural, Forest and Food Sciences (HAFL). Zo organiseren we workshops om de behoeften en obstakels rond gezonde voeding voor mensen met een smalle beurs in kaart te brengen, die gebaseerd zijn op een vergelijkbare workshopserie in Bern. Een WhatsApp studie (waarbij Almeerse minima een week lang berichten en foto’s met ons deelden over hun maaltijden gedurende de dag) met 19 deelnemers biedt inzicht in het eetpatroon van Almeerders met een smalle beurs. Daarnaast voeren enkele groepen masterstudenten onderzoek uit naar de onderliggende belemmeringen van armoede. 

De (verwachte) resultaten

De doelgroep stelt dat het essentieel is dat verschillende betrokken partijen beter samenwerken, om samen tot structurele oplossingen te komen. Ook geeft ons onderzoek meer inzicht in de complexiteit van de problematiek rondom armoede en voedsel.

De volgende fasen in het onderzoek omvatten:

  • Het vergelijken van onze resultaten met die van HAFL
  • Samenwerking met Bernse onderzoekers voor het schrijven van een wetenschappelijk paper
  • Het organiseren van workshops met stakeholders, zoals de gemeente, met als doel meer samenwerking en het aandragen van meer concrete oplossingen

De financiering

De studie is bekostigd vanuit het Lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken. 

Wat levert het onderzoek op voor de sector?

De uitkomsten van onze onderzoeken bieden partijen die betrokken zijn bij voedsel en armoedebestrijding inzicht in cruciale aspecten rondom toegang tot gezonde voeding voor mensen met beperkte beperkte financiële middelen (in Almere). Onze resultaten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van doelgerichte strategieën die inspelen op specifieke behoeften en obstakels, zoals het verbeteren van de beschikbaarheid van betaalbaar fruit. Stimulering van samenwerking tussen diverse belanghebbenden kan bijdragen aan de verlening van integrale hulp om de impact van armoede op voedselzekerheid aan te pakken. 

Hoe komt het onderzoek terug in het onderwijs van Aeres Hogeschool Almere?

Het onderzoek is actief geïntegreerd in het onderwijs van Aeres Hogeschool Almere. Studenten en docenten worden betrokken via workshops en onderzoeksstages. Zo presenteren master-studenten hun onderzoek aan de gemeente, tijdens een workshop waarin het lectoraat ook zelf haar resultaten deelt. Verder worden de resultaten van het onderzoek geborgd binnen het onderwijs door ze te implementeren in relevante vakken en projecten. Op deze manier wordt praktijkgericht leren gestimuleerd en dragen studenten bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rond voedsel en armoede in Almere.

Met welke partners wordt het onderzoek uitgevoerd?