Fotowand_Spinnenweb
Projectleider: Ewald Nijenhuis 
Docent-onderzoekers: Stan Frijters, Lia Spreeuwenberg, Toon van der Ven
Lector: Niek van den Berg

Over het onderzoek

Dit praktijkgericht onderzoeksproject in de eigen praktijk van Aeres Hogeschool Wageningen gaat over de vraag hoe onderzoek in het bachelorcurriculum kan worden versterkt.

De onderzoekgroep onderzoek in de bachelor (OOB) heeft gesprekken gevoerd met collega’s over wat zij verstaan onder onderzoek en hoe hieraan in het curriculum aandacht wordt besteed. De resultaten zijn samengevat in een spreadsheet. Op basis daarvan zijn conclusies getrokken en is een aantal ingrediënten verzameld waarmee Aeres Hogeschool Wageningen in 2014-2015 vervolgstappen zet.

De ‘stip aan de horizon’ is een gefundeerde en gedragen leerlijn 'onderzoekend vermogen' die integraal verbonden is met de ontwikkeling van studenten tot beroepsbeoefenaar op hbo-niveau:

  • vertrekkend vanuit beroepseisen aan hbo-professionals > eisen aan onze studenten > eisen aan (eind)werkstukken;
  • inhoudelijk en methodisch samenhangend in heel de bachelor;
  • verbonden met vakinhoudelijke ontwikkeling en ontwikkeling tot docent/kennismanager;
  • met differentiaties naar opleidingsrichting, fase en uitstroomprofiel (werk, vervolg in de master).

Om bij deze ‘stip’ te komen worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Het uitwerken van een 'nulversie' van het normatief kader.
  • Samen met collega’s nader bepalen aan welke eisen onze bachelorstudenten moeten voldoen op het gebied van onderzoek.
  • Met collega's bespreken wat het – zich ontwikkelende – normatief kader vraagt van het bachelor-curriculum.
  • Met collega’s bespreken aan welke randvoorwaarden gewerkt moet worden.
  • Onderzoekend vermogen in dit project, vanuit kwaliteit en vanuit voorbeeldfunctie gezien.
  • Zichtbaar maken voor anderen waaraan we werken en welke resultaten dat oplevert.