Fotowand_Schelp

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

Projectleider: Stan Frijters

Over het onderzoek

De actualiteit toont dat het terugbrengen van onze ecologische voetafdruk een van de grootste hedendaagse uitdagingen is. Met name de klimaatsverandering, als gevolg van menselijk handelen, krijgt internationaal veel aandacht. Andere thema’s zijn bijvoorbeeld voedselzekerheid, biodiversiteit, consumptie en afval.

Dit vraagt om specifieke (transformatieve) leeractiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolse context. Het gaat om het verwerven van discipline-overstijgende kennis en manieren van denken en handelen. Daarnaast is ook het daadwerkelijk participeren in duurzame ontwikkeling door de lerende zelf een belangrijk uitgangspunt. 

Unesco lanceerde hiervoor in 2005 het concept 'Leren voor Duurzame Ontwikkeling'. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarin de afweging tussen een sociaal, een ecologisch en een economisch perspectief (people, planet en profit) centraal staat. 

LvDO is onderdeel van vrijwel alle vakken én van de school als organisatie. Er zijn geen specifieke lesmethoden voor LvDO; in alle vakken komen relevante kennis en vaardigheden aan de orde. Door leerlingen samen - in en buiten de school - actief te laten handelen, leren ze aan duurzaamheidsissues werken. LvDO is een oefening in actief burgerschap waarbij zelfsturing van de leerlingen op inhoud en leerproces bevorderd wordt. Dit vraagt uiteraard wel een specifiek didactisch handelingsrepertoire van de docent.

Aeres Hogeschool Wageningen initieert en participeert in onderzoek(projecten) waarbij de implementatie van Leren voor Duurzame Ontwikkeling centraal staat. Een aantal resultaten delen we graag.