Project: Kennis voor Grasland en Beweiding: Waarde creëren uit grasland

Kennis voor Grasland en Beweiding: waarde creëren uit grasland

Meer beweiding en een betere benutting van grasland draagt bij aan meer biodiversiteit, een goed inkomen voor de boer, minder ammoniakemissie en het sluiten van kringlopen. Het beheer van grasland is echter ingewikkeld geworden door de complexiteit van de verschillende wensen.

Vanuit deze achtergrond is het project “Kennis voor grasland en beweiding” ontstaan. De onderzoeksvraag is: hoe kunnen graslanden optimaal beheerd en benut worden om waarde te creëren voor de grazers, de ondernemer én de maatschappij?

Het project is een samenwerking tussen groene HBO’s, MBO’s, melkveehouders en sectorpartners en 2 buitenlandse kennisinstellingen. Het project wordt mede-gefinancieerd door regieorgaan SIA en Duurzame Zuivelketen. Lees meer op de website van COE Groen, een samenwerking van de vier groene Hogescholen (Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, HAS Hogeschool en Hogeschool Inholland).

Project: Kennis voor Grasland en Beweiding: Waarde creëren uit grasland

Uitkomsten van het project

Het project gaat in september 2023 het tweede en laatste jaar in. In de loop van dit jaar zullen hier de resultaten van het project worden gedeeld. Lees hier vast de resultaten van de enquête naar de waarde die Nederlandse stakeholders aan grasland hechten, en een reeks focusgroepbijeenkomsten op dit zelfde thema.