Kennis en innovatie Marker Wadden
  • Lectoraat: Ecologie en IJsselmeergebied
  • Looptijd onderzoek: 2023-2026
  • Contactpersoon: Marcel van den Berg
E-mail Marcel van den Berg:

Over het onderzoek

In het IJsselmeergebied zijn te weinig goede land-water overgangen, zoals overstromingsvlaktes en rietmoerassen. Deze zijn belangrijk voor de natuurlijke toevoer van voedingsstoffen en leefgebieden voor waterorganismen die voor een deel van hun leven deze gebieden nodig hebben. Denk hierbij aan de snoek, maar ook aan rietvogels zoals de grote karekiet en de roerdomp.

Dit komt door de vele harde oevers (zoals dijken en dammen) en een onnatuurlijk peilbeheer met weinig en onnatuurlijke variatie. Daarom leggen diverse partijen nieuwe leefgebieden aan, zoals de Marker Wadden.

Marker Wadden

Met de aanleg van Marker Wadden creëren Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Boskalis een robuust natuurgebied in het hart van Nederland, waar er op innovatieve wijze wordt gebouwd met en voor de natuur. De Marker Wadden is een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa. Het project zorgt voor overstromingsvlaktes, rietmoerassen en pionierssituaties voor vogels en andere watergebonden planten en dieren van het Markermeer.  

Het doel

Middels dit onderzoek kan in kaart worden gebracht wat de Marker Wadden betekenen voor de planten en dieren van het Markermeer. Welke groepen van soorten komen waar voor, en hoeveel voedsel leveren deze voor het open water? En wat is de ontwikkeling van de rietvegetatie? 

Aeres Hogeschool staat midden in de samenleving. Een samenleving die complex is, veel uitdagingen kent en ambities heeft. Om aan die samenleving bij te dragen, sluiten wij aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s), ontwikkelingsdoelen die van de wereld in 2030 een betere plek willen maken door aandacht te vragen voor mensenrechten, economische groei, vrede, veiligheid en klimaat. Binnen dit project werken wij aan onderstaande SDG's.

 

Sustainable Development Goals

Het onderzoek

Door middel van continu metingen wordt gekeken naar de productie van algen, de hoeveelheid algen, de troebelheid van het water en naar de waterplanten.  Daarnaast wordt er met andere onderzoekers gekeken naar het voorkomen van vissen en vogels binnen dit gebied. In dit project verbinden we onderwijs en onderzoek. Voor studenten is het mogelijk stage te lopen, en/of zelfs een afstudeeropdracht te doen. 

De (verwachte) resultaten

Door de inzichten die op worden opgedaan binnen dit project, wordt inzichtelijk of er meer oppervlak van de Marker Wadden gewenst en nodig zal zijn. Dit zal samen worden gebracht in een inrichtings- en onderhoudsadvies.

Financiering

Het onderzoek komt voort uit een TKI subsidie met in totaal 10 partijen die afhankelijk van hun rol of financieel bijdragen cq. ontvangen of ‘in kind’ bijdragen of een combinatie.  Natuurmonumenten en Deltares hebben de subsidie aangevraagd en Aeres is net als oa. WMR, Witteveen en Bos, Universiteit van Amsterdam partner in het consortium. 

Wat levert het onderzoek op voor de sector?

De resultaten zijn belangrijk voor de aanleg en onderhoud van (nieuwe) natuurontwikkelingsprojecten en voor het behalen van de doelen van Natura2000 en de Kaderrichtlijn Water.

Hoe komt het onderzoek terug in het onderwijs van Aeres Hogeschool?

Onderwijs en onderzoek vinden elkaar door de mogelijkheid van deelname via stage en/ of een afstudeeropdracht. Ook Aeres MBO werkt mee aan het onderzoek, zij maken waterplantenkarteringen. Zo maken de studenten kennis met veldonderzoek op een ’onbewoond’ eiland. 

Met welke partners wordt het onderzoek uitgevoerd?

Deltares, Wageningen Marine Research, Natuurmonumenten, gemeente Lelystad, EcoShape, Universiteit van AmsterdamWitteveen+Bos, Sweco, Sportvisserij NL, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.

 

Collage foto's Marker Wadden