Klaproos

Lectoren starten platform voor onderzoek naar biodiversiteitsbehoud en -herstel

Date

Vandaag (22 mei 2023) is de ‘internationale dag van de biologische diversiteit’. En die biologische diversiteit gaat helaas hard achteruit. Lectoren van vijf hogescholen starten daarom in september 2023 met een platform waarmee ze hun krachten bundelen op het gebied van het behoud en herstel van biodiversiteit. Centraal staat het vertalen van kennisvragen naar de praktijk. Ze hebben daarvoor recent een subsidie ontvangen van Regieorgaan SIA.

Biodiversiteit is een hot topic: helaas vaak vanwege het slechte nieuws dat biodiversiteit wereldwijd hard achteruitgaat. In Nederland hebben we inmiddels nog maar zo’n 15 procent over van onze oorspronkelijke planten- en diersoorten. Biodiversiteit is echter van vitaal belang, niet alleen voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen maar ook voor veilige en duurzame voedselproductie en klimaatbestendig landschappen. Het achteruitgaan van de biodiversiteit heeft dus gevolgen voor iedereen. Behoud en herstel van biodiversiteit is dan ook een grote en urgente opgave in Nederland.

Kennisgebieden samenbrengen

In Nederland is al veel kennis over biodiversiteit maar alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om de uitvoering van herstelmaatregelen te versnellen. “Er zijn verschillende onderzoeksagenda’s die als doel hebben een bijdrage te leveren aan biodiversiteitsherstel. Maar we zien dat dit te vaak nog blijft hangen in de lucht. Doel van het lectorenplatform is om in de praktijk tot uitvoering over te gaan en daarbij vanuit verschillende kennisgebieden intensiever samen te werken om het netwerk uit te bouwen. Zo geven we een impuls aan biodiversiteitsbehoud en -herstel”, aldus initiatiefneemster lector Margje Voeten van HAS Green Academy. 

Meerwaarde creëren

Het lectorenplatform Biodiversiteit brengt daarom lectoren samen die biodiversiteit vanuit verschillende perspectieven onderzoeken. De kernlectoren zijn bijvoorbeeld experts op het gebied van monitoring, educatie, water, klimaat, bos en de stedelijke omgeving. Samen met bedrijven, overheden en andere partijen die zich richten op biodiversiteitsherstel maken ze een vertaalslag van kennisvragen naar praktijkvragen en creëren zo een meerwaarde op de bestaande onderzoeksagenda’s.

Thematafels

Lectoren van HAS green academy, Aeres Hogeschool, Hogeschool InHolland, Hogeschool van Hall Larenstein en de Hanze Hogeschool vormen de kern van het nieuwe platform en door thematafels op te richten, wordt het platform het komende jaar verder ontwikkeld. Het Lectorenplatform Biodiversiteit wordt ondersteund door het Deltaplan biodiversiteitsherstel (www.samenvoorbiodiversiteit.nl) en ook Naturalis en NIOO-KNAW steunen het initiatief.