Bodemadviseurs

Boeren en tuinders ondersteunen bij duurzaam bodembeheer - Eerste gecertificeerde bodemadviseurs

Date

De vraag naar experts op het gebied van duurzaam bodembeheer groeit. Boeren, tuinders en erfbetreders hebben behoefte aan specifieke, betrouwbare informatie en advies. Overheden en organisaties willen de kennis over bodembeheer beter verspreiden. Daarom is Aeres Hogeschool Dronten gestart met een bijzondere leergang bodemadviseur, op basis van een geaccrediteerde opleiding. Vrijdag 7 februari 2020 werden de eerste officiƫle certificaten uitgereikt.

bodemadviseurs

Verdichting, beperkte stabiele organische stof en een gebrek aan bodemleven zetten de bodemvruchtbaarheid onder druk. Zo ook de rol van de bodem als basis voor biodiversiteit, waterzuivering, waterbuffering en klimaatmitigatie. Onder invloed van de vraag naar duurzame productie, beperkingen in het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en aandacht voor bodem als bepalende factor voor waterkwaliteit en waterbuffering, worden stappen gezet om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en de belasting voor het milieu terug te dringen.

Dit maakt dat de behoefte aan specifieke, betrouwbare informatie over duurzaam bodembeheer sterk toeneemt. Naast kennis via internet en in vakbladen is er vraag naar 1 op 1 advisering door een expert.  Overheden, waterschappen en sectororganisaties willen de kennisverspreiding bevorderen met geaccrediteerde bodem- en wateradviseurs, onder andere via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het opleiden van nieuwe gekwalificeerde bodemadviseurs, om boeren en tuinders te ondersteunen bij het maken van keuzes bij duurzaam bodembeheer en koolstofvastlegging, is onderdeel van het Nationaal Programma Landbouwbodems.  

In dit kader loopt bij Aeres Hogeschool Dronten een pilot voor de leergang bodemadviseur. Deze leergang is direct gekoppeld aan een geaccrediteerde opleiding en omvat zowel een serie theorielessen als een uitgebreide praktijktraining (25 lesdagen). De kennis en vaardigheden van de kandidaten worden getoetst in een schriftelijk examen, het opleveren van een integraal bodembeheersplan en een mondelinge verdediging daarvan tegenover een commissie van experts. Als dit alles met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de deelnemer het certificaat van bodemadviseur.