student in wei met koeien aeres farms aeres hogeschool dronten

In dit lectoraat wordt ruimte geboden voor bezinning, voor het stellen van vragen, ook met betrekking tot ethiek en zingeving, en voor het naar elkaar luisteren zonder oordeel. Er wordt inspiratie aangereikt en gedeeld, zowel uit de christelijke traditie als vanuit andere bronnen. We willen toekomstige beroepsbeoefenaren iets meegeven en in staat stellen om zelf tot weloverwogen oordelen te komen, en daarnaast ook respect en begrip te hebben voor wie er anders over denkt.

Het lectoraat focust zich op:

  1. Taalinstrumentarium: welke taal is behulpzaam (‘werkt’) en welke niet of minder, en waarom? Welke rol spelen frames, welke frames kunnen we beter vermijden en welke frames zijn wel perspectiefrijk? In hoeverre worden termen als rentmeesterschap, (brede) welvaart en betekeniseconomie herkend en in hoeverre zijn ze ‘bij de tijd’ en leven ze voor ons?
  2. De dialoog – hoe kom je tot een goed gesprek en wat is daarvoor nodig? Op welke manier kunnen we zorgen dat er ruimte ontstaat om onszelf te laten zien, om diepere vragen te stellen en om oordeelsvrij te luisteren? En wat beogen we met de dialoog, waar koersen we op aan? In hoeverre kunnen we hierbij overbruggend en verbindend werken?
  3. Moreel leiderschap, waarden & deugden – hoe breng je moreel leiderschap in de praktijk en welke rol kunnen waarden en deugden, in het bijzonder praktische wijsheid, daarin spelen? Welke rol vervult voorbeeldgedrag, en wie zijn je voorbeelden? Uit welke bronnen kun je putten ter inspiratie?

Verbinding met het onderwijs

Er is in Dronten een connectie met het vak Beroepsethiek in jaar 4 waarin vanuit het lectoraat meerdere docenten actief zijn, en met het Honours Program. Ook met het Ethiekonderwijs in Almere en Wageningen wordt verbinding gelegd.