Gras

Alle updates locaties Aeres Hogeschool

Hieronder lees je alle specifieke updates die gelden voor alle locaties van Aeres Hogeschool (Almere, Dronten en Wageningen). Daaronder lees je alle algemene updates die Aeres-breed gelden.

28 augustus 2020

Tegemoetkoming voor studenten vanwege Corona - bericht van het Ministerie van OCW

Een deel van de studenten die in de afrondende fase van hun studie zitten, loopt mogelijk door de coronamaatregelen vertraging op. Ze ervaren hierdoor negatieve financiële gevolgen. Ze betalen bijvoorbeeld langer cursus-, les- of collegegeld, terwijl het recht op de basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt. Het ministerie van OCW stelt geld beschikbaar om deze studenten financieel tegemoet te komen. Studenten die hiervoor in aanmerking krijgen voor uitbetaling persoonlijk bericht van DUO. Wil je weten of jij tot die groep behoort? Check dan de website van DUO: https://duo.nl/corona

17 augustus 2020

Corona en de start van het nieuwe schooljaar

Vlak voor de zomervakantie hoopten we op een verdere afzwakking van het coronavirus, maar de afgelopen maanden heeft covid-19 juist weer heftiger de kop opgestoken.

Wat betekent dat voor de komende tijd?

De afspraken die we voor de zomer hebben gemaakt over onderwijs, introductie en zoveel mogelijk thuiswerken, kunnen blijven zoals gepland omdat die al zijn gestoeld op de richtlijnen die nog steeds gelden. De kleinschalige introductieactiviteiten die we organiseren omdat we de eerstejaars toch graag een kennismaking binnen de huidige mogelijkheden bieden, zijn voorgelegd aan de veiligheidsregio’s en vinden uiteraard alleen plaats als ze zijn goedgekeurd. Alle studenten en medewerkers zijn hierover geïnformeerd.

We houden ons aan de regels

Het mag duidelijk zijn, we blijven ons houden aan de regels: anderhalve meter afstand houden van elkaar, thuisblijven en laten testen als je (lichte) klachten hebt en regelmatig handen wassen en niezen of hoesten in je elleboog.

Natuurlijk hopen we op een gegeven moment meer ruimte te krijgen voor leren en werken, zoals we dat voor de coronacrisis gewend waren. Maar voorlopig is dit helaas niet aan de orde.

Ventilatie in de gebouwen van de hogeschool

In de media is veel te doen over eventuele verspreiding van covid-19 via ventilatiesystemen. De situatie rond corona heeft duidelijk gemaakt dat een goede luchtkwaliteit belangrijk is in ruimtes waar mensen leren en werken. Om op de onderwijslocaties veilig onderwijs te kunnen geven, is Aeres Hogeschool hier dan ook extra op gespitst. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.

Een groep wetenschappers heeft bij de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO en bij nationale instituten zoals het RIVM benadrukt dat de rol van aerosolen (kleine druppels) bij verspreiding van het coronavirus serieus genomen moet worden. Na epidemiologisch, virologisch en modelleringsonderzoek concludeert het RIVM echter dat de kans op besmetting via aerosolen veel geringer is dan via grote druppels (bijvoorbeeld door hoesten en niezen) of aanraking.

Het RIVM gaat hierbij specifiek in op de rol van ventilatiesystemen en blijft bij haar eerdere standpunt dat er geen aanleiding is om de norm voor ventilatie aan te scherpen. Er zijn geen aanwijzingen dat de ventilatiesystemen bijdragen aan de verspreiding van het virus. Wel benadrukt het RIVM de rol van ventileren; goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat. Het RIVM adviseert wel om recirculatie van lucht te voorkomen.

De situatie bij Aeres Hogeschool in Almere, Dronten en Wageningen

Elk gebouw heeft eigen mogelijkheden om te ventileren. Daar waar luchtbehandeling plaatsvindt, wordt buitenlucht aangezogen en gefilterd, waarna deze ook weer wordt afgezogen en naar buiten toe wordt afgevoerd. Er vindt dus geen recirculatie van ‘gebruikte’ lucht plaats. De mechanische ventilatie is zo ingesteld dat deze 24/7 op vol vermogen draait.

Locaties zonder luchtbehandeling hebben de mogelijkheid om ramen open te zetten. Het advies is om regelmatig een raam open te zetten om voldoende te ventileren.

Met deze maatregelen wordt voortdurend gezorgd voor aanvoer van verse buitenlucht en snelle afvoer van gebruikte lucht, wat belangrijk is om eventuele virusverspreiding te vermijden.

Elkaar aanspreken

De manier waarop we het onderwijs gaan verzorgen is verantwoord, mits mensen zich aan de basale afspraken houden. Daarvoor is iedereen verantwoordelijk. Alle medewerkers, studenten en eventuele bezoekers. Dat betekent dat we er elkaar op moeten kunnen aanspreken als iemand – bewust of onbewust – de regels niet naleeft. Op een plezierige en volwassen manier, uiteraard. Dat doen we om elkaar te helpen. Om voor iedereen een veilige leer- en werkomgeving te creëren.

Blijf dus thuis als je verkouden bent of andere (lichte) klachten hebt en laat je testen op het coronavirus. Via het landelijke nummer 0800-1202 kun je een afspraak maken. Dat kan ook online met je DigiD.

Terug uit het buitenland

Ben je op vakantie geweest in het buitenland? Check dan op de site van de overheid of je tien dagen in quarantaine moet. Dit geldt voor landen met code oranje, maar ook voor sommige landen met code geel. Neem de adviezen aub serieus. Moet je in quarantaine? Meld dit dan bij je studieloopbaanbegeleider of leidinggevende en maak afspraken over hoe je je werk kunt doen.

Reizen naar het buitenland

Het is niet toegestaan om werk of studiereizen te maken naar landen met de codes oranje of rood. Als je reist naar een land met een geel reisadvies heb je daar toestemming voor nodig van het International Office.

7 augustus 2020

Introducties Aeres Hogeschool op locaties Almere, Dronten en Wageningen gaan ongewijzigd door

Naar aanleiding van de persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van 6 augustus jongstleden kunnen wij berichten dat deze uitspraken geen gevolgen hebben voor de introducties op onze faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen. Mogelijk met uitzondering van de biggenmarkt in Dronten, daar volgt in dat geval later bericht over.

De introductieperiode is zorgvuldig voorbereid en afgestemd met gemeenten en veiligheidsregio’s. Het advies van de veiligheidsregio’s is leidend bij onze besluitvorming: vooralsnog zijn wij voornemens om alles door te laten gaan zoals gepland, tenzij de veiligheidsregio’s anders besluiten. Omdat we het heel belangrijk vinden dat onze aankomende studenten de kans krijgen voor aanvang van de studie kennis kunnen maken met de hogeschool, de docenten en hun medestudenten zijn er kleinschalige fysieke activiteiten georganiseerd. Daarbij houden we rekening met de 1,5 meter maatregel en de hygiëneregels. Wij voelen ons uiteraard verantwoordelijk voor een veilig verloop van de introductieperiode met het oog op het Corona-virus.

Daarnaast maakte de minister-president nogmaals duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor de indamming van de verspreiding van het Coronavirus bij iedereen ligt. Wij zullen daarom ook tijdens de introductie aan alle deelnemers vragen de hygiëneregels en de 1,5 meter maatregel in acht te nemen en bij klachten thuis te blijven en zich te laten testen.

Vanaf 17 augustus zijn onze locaties per mail of telefoon bereikbaar voor eventuele vragen.

Wij kijken uit naar een aangename en verantwoorde ontmoeting met onze nieuwe studenten!

6 juli 2020

Update internationale reizen - versoepeling vanaf 1 september mogelijk

Tot 1 september hanteert Aeres Hogeschool het advies met betrekking tot internationale reizen zoals het in onderstaand bericht van 12 juni staat beschreven. Vanaf 1 september is het in bepaalde gevallen mogelijk om internationale reizen te maken voor stage, werkbezoek of excursies.

Daarbij blijft het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel studenten als medewerkers. Dat betekent bij code rood en oranje, geen toestemming voor internationale reizen. Bij code geel alleen in overleg met leidinggevende of begeleidend docent.

In geval van een lock-down is Aeres Hogeschool niet aansprakelijk voor de kosten van repatriëring of andere kosten die met de lock-down te maken hebben.

12 juni 2020

Reizen

Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is voor Aeres altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel studenten als medewerkers. Aeres Hogeschool handhaaft het beleid voor reizen voor stages, excursies en werkbezoeken zoals eerder verwoord op deze pagina. Dat betekent dat er geen reizen voor stage, werkbezoek of excursie naar het buitenland plaatsvinden tot 1 september 2020, ook niet voor landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. 

De maatregelen rondom COVID-19 worden in diverse landen versoepeld, maar het infectiegevaar is nog niet geweken. Aeres wil met dit besluit voorkomen dat medewerkers of studenten in deze onzekere fase geëvacueerd moeten worden, dan wel in een land vast komen te zitten als gevolg van een nieuwe uitbraak. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel.

25 mei 2020

Het kabinet heeft in de persconferentie van 19 mei aangegeven dat het hoger onderwijs vanaf 15 juni een beperkte herstart op locatie kan maken. De afspraken gelden tot 1 september. Wij gebruiken ze behalve voor de inrichting van de tentamen- of toetsperiode in juni/juli ook om ons onderwijs van periode 1 of semester 1 voor te bereiden in geval er ook dan nog sprake is van beperkende maatregelen. Wat wel in de lijn der verwachting ligt.

Onderwijs en tentamenperiode juni/juli

Ons uitgangspunt blijft dat het onderwijs tot de zomer in online activiteiten wordt uitgevoerd. Wel kunnen we beperkt en binnen aangegeven tijden (praktijk)tentamens en toetsen organiseren. Studenten zijn geïnformeerd over wat dat voor hen betekent: op locatie, online of op een andere wijze. Roosters worden hierop ingericht.

Periode 1 of Semester 1

We bereiden ons voor op een combinatie van onderwijs op locatie en online. Practica en trainingen gebeuren op locatie. Wat online kan, blijven we online doen. Dat heeft te maken met de aantallen mensen die in onze gebouwen kunnen zijn door de anderhalvemetermaatregel en de beperkte bezettingsmogelijkheden van het openbaar vervoer. Dat kan betekenen dat we per locatie verschillende roostertijden aan moeten of mogen houden. Hierover wordt overlegd met de Veiligheidsregio en vervoerders.

De groepen die onderwijs krijgen op locatie hebben vanwege de anderhalvemetermaatregel een maximale omvang. Die omvang kan, afhankelijk van de grootte van onderwijsruimtes, verschillen.
Per faculteit wordt een scenario uitgewerkt.

Alle afspraken zijn onder voorbehoud. Het kabinet zal ingrijpen met inperkende maatregelen als het aantal besmettingen gaat toenemen. Het motto blijft: Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

18 mei 2020

De huidige maatregelen voor het hoger onderwijs zijn sinds de update van 22 april niet gewijzigd. Dat betekent dat wij daarvoor verwijzen naar onderstaande update. Onderwijs en toetsing blijven zoveel mogelijk online en we blijven zoveel mogelijk thuiswerken. Dit geldt tot in elk geval 1 september. 

Een nieuwe mededeling is er wél voor de instroom van studenten in een hbo bachelor of master die hun vorige opleiding niet hebben kunnen afronden als gevolg van de coronacrisis.

Instroom mogelijk ondanks niet afronden van de vorige opleiding

Laatstejaars studenten afkomstig van een associate degree-, mbo-, of hbo-opleiding die vanwege de Coronamaatregelen studievertraging hebben opgelopen, hebben tot 1 januari 2021 de tijd om hun diploma te behalen. In de tussentijd mogen zij al starten in de bachelor of master van het hbo. De student moet daarvoor een afrondingsadvies opvragen bij zijn of haar huidige opleiding dat moet aangeven of het aannemelijk is dat de student de opleiding voor 1 januari 2021 zal kunnen afronden. Samen met de uitkomst van het studiekeuzegesprek op de nieuwe opleiding zal dit bepalen of de student toelaatbaar is voor bachelor of master. Als een student op 1 januari 2021 het diploma niet heeft behaald, moet de student de bachelor of master alsnog verlaten.

Meer informatie over deze regeling is bekend bij de mentoren en studiecoördinatoren van Aeres Hogeschool.

Nieuwe update na het hemelvaartweekend

Woensdag 20 mei geeft minister-president Rutte weer een persconferentie. Na het hemelvaartweekend zullen wij hier aangeven wat daarvan de mogelijke consequenties zijn voor Aeres Hogeschool.

22 april 2020

Gisteravond heeft minister-president Rutte aangekondigd dat de huidige maatregelen, zoals deze nu gelden voor het hoger onderwijs, worden verlengd tot 20 mei. Voor evenementen geldt een verbod tot 1 september. Heroverweging van de maatregelen door het kabinet vindt plaats op 13 mei. Wat zijn hiervan de consequenties?

Onderwijs en toetsing blijven online

Zoals eerder al besloten worden er op de locaties van Aeres Hogeschool tot aan de zomer geen onderwijs- en onderzoeksactiviteiten georganiseerd. Onderwijs en toetsing vinden online plaats. (Vragen over wat dat betekent voor jou als student in Almere of Dronten? Kijk naar de Q&lA's op het Intranet onder 'Corona maatregelen'. Studenten in Wageningen vinden de besluiten terug in Canvas bij Servicedocumenten.)

Zomercursussen en introductiedagen worden aangepast

Het verbod op evenementen tot aan 1 september betekent dat we onze zomercursussen op alternatieve wijze gaan aanbieden. Deze plannen worden nu uitgewerkt. Betrokkenen worden geïnformeerd. Ook voor de jaarlijkse introductiedagen voor nieuwe studenten worden nieuwe plannen gemaakt.

We bereiden ons voor op 'anderhalve-meter samenleving'.

We houden er rekening mee dat ook op langere termijn nog maatregelen nodig zijn. Daarom onderzoeken we op welke wijze we ons onderwijs en onderzoek kunnen uitvoeren in de zogenaamde anderhalve-metersamenleving. Daarvoor worden verschillende scenario's uitgewerkt, op basis waarvan we straks weloverwogen keuzes kunnen maken. Daarbij laten wij ons leiden door enerzijds de gezondheid van onze medewerkers en studenten en, anderzijds, behoud van de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek en het voorkomen van studievertraging.

Blijf thuis

We verlangen er bijna allemaal wel weer naar; de deur uit gaan, elkaar ontmoeten. Het 'normale' leven hervatten. Maar helaas zijn we nog niet zover. De oproep gisteren was heel duidelijk: HOU VOL, BLIJF THUIS. Des te eerder zie we elkaar echt weer terug.

OV voor studenten verlengd

Eerder werd al aangekondigd dat, omdat studenten nu niet of nauwelijks reizen, is besloten het recht op hun OV kaart te verlengen. Normaal gesproken heeft een student recht op een studentenreisproduct gedurende de nominale studieduur + 1 jaar. Dit wordt nu verlengd met drie maanden. Iedere student die een opleiding volgt aan een hogeschool of universiteit én in maart recht had op een studentenreisproduct, krijgt de verlenging. Deze gaat automatisch in, nadat het ov-reisrecht verloopt.

2 april 2020

De maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te remmen, zijn verlengd tot en met 28 april. Maar ook over de periode daarna is inmiddels al een duidelijk signaal afgegeven. Zoals Rutte het formuleert: “Na 28 april gaan we echt nog niet helemaal terug naar de oude situatie… Het kan zijn dat we ook na 28 april op deze manier doorgaan”. Om duidelijkheid te scheppen voor studenten en medewerkers van Aeres Hogeschool is daarop, op 1 april 2020, door CvB Aeres en directie Aeres Hogeschool het volgende besluit genomen:

Tot aan de zomervakantie vinden er op de locaties van Aeres Hogeschool geen onderwijs- en onderzoeksactiviteiten plaats. Onderwijs en toetsing vinden online plaats, en ook aan onderzoeksprojecten wordt, waar mogelijk, online gewerkt. Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Worden vóór de zomervakantie de landelijke maatregelen minder stringent, dan kijken we hoe we op verantwoorde wijze, gefaseerd per faculteit, onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten weer op locatie kunnen gaan uitvoeren. Eind april en eind mei nemen wij hierover nadere besluiten, als de landelijke richtlijnen daarvoor aanleiding geven.

1 april 2020

Maatregelen in ieder geval verlengd tot 28 april

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige maatregelen verlengd worden tot 28 april 2020. Dat betekent dat tot en met de meivakantie geen onderwijsactiviteiten op onze locaties plaatsvinden. Tevens is duidelijk geworden dat ook in het meest positieve scenario na 28 april terugkeer naar de 'oude situatie' nog tijd zal vragen. Vandaag vindt overleg plaats met het ministerie van OCW wat dit betekent voor de onderwijssector. Aansluitend daarop wordt in het crisisteam van Aeres besloten hoe wij daar als hogeschool mee om zullen gaan. Uiterlijk einde van deze week worden jullie hierover verder geïnformeerd.

Vertrouwenspersonen

De Coronacrisis kan ernstig inbreuk doen op levens van mensen. Bij velen leven zorgen over gezondheid en financiën, of misschien ontstaat er sociaal isolement. Weet dat voor al onze medewerkers en studenten vertrouwenspersonen klaar staan om mee te praten. De vertrouwenspersonen voor de faculteiten Almere en Dronten zijn te vinden op het intranet (zie ook link onder Online studeren). In Wageningen vind je ze terug in Canvas, achter de koppeling 'Servicedocumenten' in de Infogids. Kan je het niet vinden? Stuur dan een mail naar info.hogeschool@aeres.nl en geef aan bij welke faculteit je werkt of studeert, dan geven we naam en email adres van de vertrouwenspersoon aan je door.

26 maart 2020

Geen schriftelijke tentamens op locatie

Het besluit dat evenementen en samenkomsten tot 1 juni verboden zijn, roept veel vragen op. Nog onduidelijk is wat dit betekent voor de onderwijsactiviteiten van hogescholen. Meer duidelijkheid is van groot belang. Daarom hebben wij, vooruitlopend op verdere besluitvorming vanuit Den Haag, besloten dat tot 1 juni geen schriftelijke tentamens worden afgenomen op locatie. Voor alle schriftelijke toetsen worden tot 1 juni zoveel mogelijk alternatieve vormen van toetsing aangeboden.

Tentamenweek T3 voor studenten in Almere en Dronten

Het besluit heeft direct consequenties voor T3, de komende tentamenperiode voor onze studenten in Almere en Dronten, die loopt van 14 april tot aan de meivakantie. Omdat de voorbereidingstijd kort is, zijn we niet in staat alle toetsen in alternatieve vorm af te nemen. Daarom zal een deel van de geplande toetsen worden doorgeschoven naar een periode later dit studiejaar. Alle studenten ontvangen bericht welke toetsen worden afgenomen en welke doorgeschoven, hoe de planning van de komende periode eruit ziet en wat de gevolgen zijn.

25 maart 2020

Landelijk wordt intensief gesproken over het al dan niet verlengen van de maatregelen voor het hoger onderwijs.

Concreet gaat het om het verlengen van het geven van online onderwijs tot 1 juni. De Vereniging Hogescholen en het ministerie van OCW doen daarover naar verwachting begin volgende week een uitspraak. Wij wachten dit besluit af, maar bereiden ons in de tussentijd wel voor op dit scenario.

24 maart 2020

Verbod op evenementen verlengd tot 1 juni

Het kabinet heeft besloten dat het verbod op bijeenkomsten en evenementen wordt verlengd tot 1 juni, en nu ook geldt voor groepen onder de 100 deelnemers.
In de komende twee weken wordt bepaald of ook de maatregelen in het onderwijs worden verlengd. 

Pas op voor phising mails!

Afgelopen weken berichtten diverse media over fake-mails van fraudeurs die zich voordoen als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) en het RIVM. Er zijn ook mails in omloop uit naam van de "IT-afdeling van Aeres", die je vragen om je gegevens te verifiëren. Doel van deze mails is om je gegevens te achterhalen of om een ransomware-aanval te starten.

 • Wees extra alert op mailtjes en websites die proberen je te helpen met thuiswerken en/of die te maken hebben met het coronavirus en het herkennen van de symptomen ervan.
 • Klik niet op weblinks in mailberichten van onbekende adressen, maar typ altijd zelf de URL in van de website waar je naar toe wilt. Of ga met je muis over de URL zodat deze zichtbaar wordt (niet op klikken dus!) en bekijk de link. Je ziet dan vaak of de link echt of nep is.
 • Zodra je ergens gevraagd wordt in te loggen of gegevens in te vullen, eerst altijd even rustig bezien of zaken in orde zijn. 
 • Ga naar Cybersave Yourself en lees hoe je phishing kunt herkennen. Daar vind je overigens nog meer handige tips op het gebied van cyberveiligheid.
 • Houd al je software up-to-date: installeer direct de updates voor je laptop, telefoon of tablet.

20 maart 2020

Het ministerie van OCW heeft met de Vereniging Hogescholen gekeken naar de consequenties van de Corona maatregelen voor studenten en hogescholen. Daar zijn onder meer deze besluiten uit voortgekomen:

Aanmeldingen doorgeschoven naar 1 juni

Om (aankomende) studenten meer tijd en ruimte te geven zich aan te melden voor een studie, wordt de aanmelddatum verschoven van 1 mei naar 1 juni.

Bindend studieadvies (BSA) uitgesteld naar tweede jaar

Hoewel alle hogescholen zoveel mogelijk onderwijs en tentaminering door laten gaan (in alternatieve vormen), levert dit voor een deel van de opleidingen en studenten mogelijk problemen op. Het kan zijn dat studenten daardoor vertraging oplopen en de bsa-norm niet halen. Daarom is landelijk besloten het bindend studieadvies, voor onze huidig ingeschreven studenten, uit te stellen naar het tweede studiejaar. Dat betekent niet dat tentamens en opdrachten nu komen te vervallen. Hoe dit besluit verder wordt uitgewerkt kunnen we nu nog niet zeggen, daarover worden studenten later geïnformeerd. 

Financiële mogelijkheden voor studenten

Er zijn studenten die door de coronamaatregelen mogelijk financieel in de problemen komen, bijvoorbeeld doordat zij tijdelijk niet kunnen werken. DUO wijst in dit kader op de mogelijkheid om tijdelijk per maand meer te lenen. Dat kan ook met terugwerkende kracht, tot aan het begin van het studiejaar. Ook kunnen studenten nog collegegeldkrediet aanvragen. Zij kunnen dit zelf regelen in mijn DUO. Is dit onvoldoende dan kunnen zij contact opnemen met DUO over de mogelijkheden.

NSE

Alle inspanningen zijn er op dit moment op gericht het onderwijs zo goed mogelijk door te laten lopen. Daar zijn alle hogescholen druk mee. Daarom is besloten dat de Nationale Studenten Enquête dit jaar niet wordt afgenomen. 

Kwaliteitsafspraken

Alle hogescholen moeten een plan inleveren waarin zij aangeven hoe ze de kwaliteit van het onderwijs in de komende jaren willen bewaken en verbeteren. Op basis van deze kwaliteitsafspraken, waar ook de Centrale Studentenraad bij betrokken is, worden extra gelden beschikbaar gesteld. Omdat het beoordelen van de plannen mogelijk vertraging oploopt heeft OCW bekend gemaakt dat de bedragen voor 2021 alvast worden toegekend, zodat de middelen besteed kunnen worden voor de kwaliteit van het onderwijs.

18 maart 2020

Reizen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders om de komende periode niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dit sluit aan bij het beleid dat wij al eerder hebben ingezet: alle buitenlandse reizen en excursies in welke vorm dan ook die plaats vinden tot en met 6 april zijn gecanceld, zowel voor studenten als voor medewerkers. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel. We houden ernstig rekening met een verlenging van deze maatregel. Daarom adviseren wij nu ook geen tickets aan te schaffen voor een reis naar het buitenland. We houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en komen hier zo snel mogelijk op terug.

Studenten in het buitenland

Er wordt geadviseerd studenten die in het buitenland zitten terug te halen naar Nederland. Wij hebben contact met al onze studenten in het buitenland en we overleggen met hen over eventuele terugkeer. Wat de gevolgen zijn van het afbreken van de stage of de studie in het buitenland brengen we zo snel mogelijk in beeld. Daarover wordt ook landelijk overleg gevoerd.

BSA

Wat de consequenties zijn van de huidige situatie voor de BSA norm, voor al onze eerstejaars studenten, is op dit moment nog onderwerp van gesprek tussen hogescholen, de Vereniging Hogescholen (VH) en het ministerie van OCW. Zo gauw daarover meer bekend is laten we het weten.

16 maart 2020

Op 15 maart is tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat landelijk aanvullende maatregelen nodig zijn in de strijd tegen het Coronavirus. Het kabinet doet een beroep op alle Nederlanders om reisbewegingen en sociale contacten waar mogelijk te beperken. Lopende maatregelen zijn verlengd tot en met 6 april. Het crisisteam heeft zich gebogen over de consequenties van de maatregelen en de oproep. 

Wat betekent dit voor onze studenten in Dronten en Almere?

 • Tot 7 april verzorgen we ons onderwijs op afstand. Vanaf 7 april starten we met de onderwijsactiviteiten op de hogeschool;
 • In de week van 7 tot en met 9 april worden lessen ingeroosterd als voorbereiding op tentamenperiode T3;
 • De tentamenperiode (T3) start een week later dan oorspronkelijk gepland. De tentamens worden nu vanaf dinsdag 14 april afgenomen. T3 loopt door tot aan de meivakantie; 
 • De meivakantie blijft gewoon vakantie;
 • Na de meivakantie, op 6 mei, starten we met de laatste lesperiode (P4). Deze periode wordt met een week ingekort;
 • T4 start aansluitend daarop ongewijzigd op 22 juni; 
 • En dat betekent dat ook de zomervakantie gewoon vakantie is;

Tot slot is ook besloten dat t/m 6 april groepsgewijze excursies en bedrijfsbezoeken komen te vervallen.

15 maart 2020

Sluiten van alle scholen; de consequenties voor studenten van lerarenopleidingen en master LI

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat landelijk alle scholen sluiten voor de periode van 16 maart tot en met 6 april. Voor Aeres Hogeschool geldt dat op 13 maart werd medegedeeld dat tot en met 31 maart geen onderwijsactiviteiten op de Aeres-locaties plaatsvinden. Door de maatregelen van het kabinet is dit verlengd tot en met 6 april.

 • Voor studenten van de lerarenopleidingen en masterstudenten van Aeres Hogeschool Wageningen heeft het sluiten van scholen tot gevolg dat zij mogelijk het werkplekleren of het werk (deeltijdstudenten) tijdelijk moeten onderbreken.
  Voor afstudeerders: neem contact op met je afstudeerbegeleider, instituutsopleider of studiecoach als dit het geval lijkt te zijn. Dan maken we samen afspraken hierover. 
 • Alle andere studenten adviseren we om te kijken of ze op hun (tijdelijke) werkplek misschien invulling kunnen geven aan het leren op afstand of het thuiswerken.

13 maart 2020 (2)

Ons onderwijs gaat door

De crisisteams van Aeres Hogeschool hebben zich gebogen over de consequenties van de landelijke maatregelen die gisteren bekend zijn gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ons uitgangspunt is dat het onderwijs gewoon doorgaat. 
Het streven is om onze studenten ondanks de corona-maatregelen geen studievertraging te laten oplopen.

We noemen de belangrijkste uitgangspunten en besluiten: 

Onderwijs

 • Op de locaties worden t/m 31 maart geen onderwijsactiviteiten meer aangeboden, op een enkele afspraak met een student na. 
 • Alle inspanning is erop gericht het onderwijs door te laten lopen. Dat betekent dat het inleveren van opdrachten, assesments en tentamens gewoon doorgaan. 
 • Voor verplichte curriculum-onderdelen, die fysieke aanwezigheid vereisen, worden alternatieven aangeboden.
 • Het onderwijs wordt aangeboden via Canvas. Hoe dit gaat gebeuren wordt besproken in de teams en gecommuniceerd naar de studenten.
 • Zonder tegenbericht gaan stages, werkplekleren, projecten en excursies in Nederland door. De student overlegt indien nodig hierover met de aanbieder van de werkplek/stage. 

Reizen

 • Alle buitenlandse reizen en excursies in welke vorm dan ook, voor studenten en medewerkers, die plaats vinden in maart worden gecanceld. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel.

Internationale stages en studiemobiliteit

 • We houden contact met onze studenten die in het buitenland studeren of stagelopen en adviseren hen de lokale aanwijzingen te volgen. 
 • Studenten die een stage hebben gepland in het buitenland kunnen doorgaan met de voorbereiding daarvan, maar moeten er rekening mee houden dat deze in de tijd verschuift (richting zomer). Studenten die vragen hebben hierover kunnen contact opnemen met hun stagebegeleider. 

Evenementen

 • Alle evenementen die gepland staan in de periode t/m 15 april worden geschrapt of doorgeschoven.
 • Ook studentenevenementen gaan niet door.

13 maart 2020 (1)

1. Aeres Hogeschool: geen onderwijsactiviteiten op locatie
Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vinden er op de locaties van Aeres Hogeschool Almere, Dronten en Wageningen in de periode van 13 tot en met 31 maart geen onderwijsactiviteiten plaats. Individuele uitzonderingen daarop worden persoonlijk besproken met de student. De gebouwen blijven wel open en er wordt bekeken op welke wijze onderwijs op afstand ingevuld kan worden. Houd de komende periode onze website in de gaten voor meer informatie.  

2. Open dagen afgelast
Aeres heeft besloten om t/m 31 maart zeer terughoudend te zijn met het organiseren van evenementen. Evenementen waarbij meer dan 100 bezoekers te verwachten zijn, worden in navolging van het overheidsbeleid per definitie afgelast. Dit betekent dat de open dagen op alle locaties van Aeres Hogeschool (Almere, Dronten en Wageningen) t/m 31 maart geen doorgang vinden.

3. Buitenland reizen en excursies zijn geannuleerd
Alle vormen van buitenlandse reizen en excursies die plaats vinden in maart gaan niet door. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten.

Alle updates Aeres-breed

27 augustus 2020

Veel aandacht voor ventilatie

De situatie rond corona heeft duidelijk gemaakt dat een goede luchtkwaliteit belangrijk is in ruimtes waar mensen leren en werken. Om op de onderwijslocaties veilig onderwijs te kunnen geven, is Aeres hier dan ook extra op gespitst.

Elk gebouw heeft eigen mogelijkheden om te ventileren. Daar waar luchtbehandeling plaatsvindt, wordt buitenlucht aangezogen en gefilterd, waarna deze ook weer wordt afgezogen en naar buiten toe wordt afgevoerd. Er vindt dus geen recirculatie van ‘gebruikte’ lucht plaats.
De mechanische ventilatie is zo ingesteld dat deze 24/7 op vol vermogen draait.
Locaties zonder luchtbehandeling hebben de mogelijkheid om ramen open te zetten. Hier wordt het advies gevolgd om regelmatig ramen open te zetten om voldoende te ventileren.

Met deze maatregelen zorgt Aeres voortdurend voor aanvoer van verse buitenlucht en snelle afvoer van gebruikte lucht, wat belangrijk is om eventuele virusverspreiding te vermijden.

7 juli 2020

Internationale reizen - versoepeling vanaf 1 september mogelijk

Tot 1 september 2020 vinden binnen Aeres geen buitenlandstages, excursie of studiereizen voor studenten plaats, ook niet naar landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. Vanaf 1 september is het in bepaalde gevallen mogelijk om internationale reizen te maken voor stage, werkbezoek of excursies. 
Daarbij blijft het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel studenten als medewerkers. Dat betekent geen toestemming voor internationale reizen bij code rood en oranje. Bij code geel alleen in overleg met leidinggevende of begeleidend docent.
In geval van een lockdown is Aeres niet aansprakelijk voor de kosten van repatriëring of andere kosten die met de lockdown te maken hebben.

26 juni 2020

Versoepelingen mogelijk in onderwijsactiviteiten van Aeres

De versoepelingen die de overheid op 24 juli aankondigde t.a.v. de coronamaatregelen bieden extra ruimte voor de (onderwijs)activiteiten van Aeres. 

Aeres VMBO
Voor Aeres VMBO geldt dat het onderwijs met ingang van het schooljaar 2020/21 weer vrijwel normaal verloopt. De anderhalve meter-regel voor leerlingen onderling vervalt. Wel dienen zij anderhalve meter afstand te houden ten opzichte van het onderwijzend personeel. Ook voor medewerkers onderling blijft de anderhalve meter-regel van kracht.

Aeres Hogeschool en Aeres MBO
Voor Aeres Hogeschool en Aeres MBO geldt dat er met ingang van het studiejaar 2020/21 weer meer onderwijs op locatie mogelijk is. De anderhalve meter-regel blijft voor studenten en medewerkers echter onverminderd van kracht. De instellingen bereiden zich daarom voor op een combinatie van onderwijs op locatie en online. Per leerjaar en per locatie wordt bekeken hoe dit het beste kan worden ingevuld.

Aeres Tech en Aeres Trainingcentra
Voor het cursusonderwijs dat plaatsvindt binnen Aeres Tech en de Aeres Training Centra geldt dat dit vanaf 1 juli weer zoveel mogelijk op de normale manier plaatsvindt, met inachtneming van de anderhalve meter-regel. 

Buitenlandse reizen 
Tot 1 september 2020 vinden binnen Aeres geen buitenlandstages, excursie of studiereizen voor studenten plaats, ook niet naar landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. Begin juli neemt Aeres besluiten over de mogelijke ruimte die weer ontstaat na 1 september 2020. De reisadviezen van het Ministerie van buitenlandse Zaken zullen hierbij leidend zijn.

Open dagen en evenementen
Vanaf 1 juli 2020 kunnen binnen Aeres weer open dagen en andere evenementen voorbereid en/of georganiseerd worden. Hierbij geldt dat ten allen tijde de RIVM-richtlijnen worden nageleefd. Dat betekent onder andere dat de anderhalve meter-regel wordt toegepast en, wanneer van toepassing de gestelde maxima ten aanzien van het aantal bezoekers binnen of buiten.

29 mei 2020

Geleidelijke hervatting activiteiten op locaties

Aeres volgt in haar beleid de richtlijnen van het kabinet en bereidt zich daarom voor om een aantal activiteiten op locatie te hervatten. Voor het vmbo en praktijkonderwijs geldt dat dit vanaf 2 juni gebeurt en voor het mbo en hbo vanaf 15 juni.

Maatregelen
Op alle locaties zijn maatregelen getroffen om de anderhalve meter afstand tussen mensen te kunnen borgen. Het aantal mensen dat tegelijk in gebouwen aanwezig mag zijn, wordt daarop aangepast. De onderwijslocaties hebben bovendien te maken met afwijkende tijdvakken waarin het onderwijs mag plaatsvinden, omdat de overheid de belasting van het openbaar vervoer tijdens de spits zo laag mogelijk wil houden. Er zijn en worden aanvullende maatregelen genomen met het oog op bijvoorbeeld looproutes, hygiëne en beperking van het aantal mensen dat zich in één ruimte mag bevinden. Veiligheid van onze medewerkers en leerlingen en studenten staat voorop.

Daar waar het onderwijs op locatie nog niet mogelijk is, geldt dat dit nog steeds zoveel mogelijk op afstand wordt ingevuld. 

Lange termijn
Binnen de instellingen van Aeres wordt gewerkt aan protocollen voor de langere termijn, zodat we voorbereid zijn op de situatie waarin de anderhalve meter-samenleving voor langere tijd om aanpassingen vraagt. 

22 april 2020

Tijdens de persconferentie op 22 april heeft minister-president Rutte aangekondigd dat veel van de huidige maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gehandhaafd blijven tot 20 mei. Op 13 mei wordt dit besluit heroverwogen.

Voor Aeres betekent dit dat er nagenoeg geen wijzigingen zijn in de maatregelen die reeds genomen zijn. Wel is het zo dat binnen Aeres VMBO voorbereidingen worden getroffen om op 2 juni het onderwijs op de locaties (deels) te hervatten. De manier waarop hier invulling aan gegeven wordt kan per schoollocatie verschillen. De locaties zullen hierover zelf de leerlingen en ouders informeren wanneer de uitwerking gereed is. 

Verder hebben de maatregelen tot gevolg dat Aeres alle evenementen tot 1 september 2020 heeft geschrapt. Diverse Aeres-instellingen organiseren digitale open dagen, waardoor het informeren van geïnteresseerde nieuwe leerlingen, studenten en cursisten toch deels kan plaatsvinden. 

Het onderwijs binnen Aeres wordt waar mogelijk op afstand verzorgd en medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Bovendien worden scenario’s uitgewerkt die rekening houden met een langere periode waarin sprake is van beperkende maatregelen. Deze scenario’s houden enerzijds rekening met een ‘anderhalve meter-samenleving’ en zijn er anderzijds op gericht om studievertragingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

01 april 2020

Maatregelen verlengd tot en met meivakantie

Het kabinet heeft de duur van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verlengd. Als gevolg van deze verlenging vinden tot en met de meivakanties geen onderwijsactiviteiten op scholen en locaties van Aeres plaats.
Overleg met het ministerie van OCW moet duidelijk maken wat dit verder betekent voor de onderwijssector. Hierover zal nader worden bericht.

24 maart 2020

Verbod op evenementen verlengd tot 1 juni

Het kabinet heeft besloten dat het verbod op bijeenkomsten en evenementen wordt verlengd tot 1 juni, en nu ook geldt voor groepen onder de 100 deelnemers.

18 maart 2020

Reizen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders om de komende periode niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dit sluit aan bij het beleid van Aeres:
Alle vormen van buitenlandse reizen en excursies die plaats zouden vinden t/m 6 april gaan niet door. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel. We houden ernstig rekening met een verlenging van deze maatregel. Daarom adviseren wij nu ook geen tickets aan te schaffen voor een reis naar het buitenland. We houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en komen hier zo snel mogelijk op terug.

Studenten in het buitenland

Er wordt geadviseerd studenten die in het buitenland zitten terug te halen naar Nederland. Wij hebben contact met al onze studenten in het buitenland en we overleggen met hen over eventuele terugkeer. Wat de gevolgen zijn van het afbreken van de stage of de studie in het buitenland brengen we zo snel mogelijk in beeld. Daarover wordt ook landelijk overleg gevoerd.

15 maart 2020

Geen onderwijsactiviteiten op scholen en locaties van Aeres tot en met 6 april, maar het onderwijs gaat zoveel mogelijk door op afstand

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet het besluit moeten nemen om de onderwijsactiviteiten op scholen (nagenoeg) stop te zetten. De gezondheid van alle leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers staat voor Aeres voorop. Vanuit dat uitgangspunt staat hieronder welke gevolgen de maatregel heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers.

1. Lessen op scholen en locaties van Aeres vervallen

Met ingang van maandag 16 maart tot en met 6 april worden geen lessen meer aangeboden op de scholen en locaties van Aeres. 
Deze nieuwe maatregel geldt voor Aeres Praktijkonderwijs in Emmeloord en alle vestigingen van Aeres VMBO, Aeres MBO en Aeres Training Centre. 

Voor Aeres Hogeschool en Aeres Tech gold sinds vorige week al dat onderwijsactiviteiten op locatie waren opgeschort.  De tijdsduur van deze maatregel is nu verlengd tot en met 6 april. Individuele uitzonderingen worden persoonlijk besproken met desbetreffende leerlingen, studenten of cursisten. 

2. Onderwijs en examens gaan zoveel mogelijk door

De gebouwen van Aeres blijven open voor medewerkers en examenkandidaten. 
De directies en onderwijsteams van Aeres Praktijkonderwijs, Aeres VMBO, Aeres MBO en Aeres Training Centre bespreken maandag 16 maart op welke wijze er nog onderwijsactiviteiten verzorgd kunnen worden. Hierbij valt te denken aan bepaalde huiswerkopdrachten en/of online lessen. Uitgangspunt is om studievertraging waar mogelijk te voorkomen. Ook intake-activiteiten voor het schooljaar 2020-2021 gaan zoveel mogelijk door.

Voor examenkandidaten geldt dat het streven is om de examens en praktijkexamens zoveel mogelijk gewoon door te laten gaan. Wanneer een praktijkexamen op een andere locatie (bijvoorbeeld een bedrijf) gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt in samenspraak bekeken hoe dit opgelost kan worden. 

Leerlingen van ouders die cruciale beroepen uitoefenen kunnen contact opnemen met de directie van de school om de mogelijkheden voor opvang te bespreken. Een overzicht van deze cruciale beroepen staat hier.

3. Evenementen

Aeres heeft besloten om alle evenementen t/m 15 april af te gelasten. Voorbeelden van evenementen zijn: open dagen, congressen, proeflessen en informatiebijeenkomsten.

4. Medewerkers:

Medewerkers blijven thuis wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

Voor medewerkers die geen griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, geldt het volgende:
a. Docenten: deze groep wordt verzocht om naar het werk te komen om noodzakelijke onderwijsaanpassingen uit te werken en door te voeren. 
b. Onderwijsondersteunend personeel: Voor de continuïteit van het onderwijs en de noodzakelijke processen geldt dat het werk gewoon doorgaat. De gebouwen blijven open en leidinggevenden overleggen met hun teams of en op welke wijze (gedeeltelijk) thuiswerken ingevuld kan worden. Nadere informatie hierover volgt op 16 maart. 
Voor onderwijsondersteunend personeel woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij thuiswerken, indien mogelijk. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.
c. Voor alle medewerkers geldt dat er geen internationale reizen voor het werk plaatsvinden tot en met 6 april. 
d. Aeres vraagt alle medewerkers zeer terughoudend te zijn in binnenlandse reizen voor het werk en/of het uitnodigen van bezoekers op de Aeres-locaties. 

5. Leerlingen, studenten en cursisten:  

 • Er vinden tot en met 6 april geen reguliere onderwijsactiviteiten plaats op de scholen en locaties van Aeres. Leerlingen, studenten en cursisten worden dan ook geacht thuis te blijven. Voor examenkandidaten geldt dat zij wel voor examens en praktijkexamens naar de locatie kunnen komen.
  Eventuele uitzonderingen op de maatregelen worden individueel met desbetreffende leerlingen, studenten en cursisten besproken.
 • Leerlingen, studenten en cursisten die verkoudheids- of griepklachten hebben mogen niet op de Aeres-locatie komen.
 • Er vinden tot en met 6 april geen internationale reizen plaats voor studie. Dit geldt ook voor buitenlandstages en buitenlandse excursies. 
 • Je kunt voor je studie wel naar locaties (bijvoorbeeld een stageplek, of een bedrijf), mits dit niet in strijd is met het beleid en de richtlijnen die gelden voor de locatie waar je naartoe gaat. Bij twijfel overleg je met je contactpersoon op de betreffende locatie en of met je contactpersoon vanuit je opleiding. 

6. Algemene aanwijzing voor iedereen: 

Naast de voorgaande aanwijzingen geldt: 
a. Bel altijd de huisarts indien je koorts boven de 38 graden hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).
b. Houd zoveel mogelijk een afstand van tenminste anderhalve meter ten opzichte van anderen.

13 maart 2020

Alle vormen van buitenlandse reizen en excursies die plaats vinden in maart gaan niet door. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel.

12 maart 2020

Aeres volgt in haar beleid rond het coronavirus de richtlijnen van het RIVM. Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid, heeft Aeres gespecificeerd welke gevolgen dit heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers. Dit is hieronder weergegeven. 

1. Aeres Hogeschool: geen onderwijsactiviteiten op locatie
Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet hogescholen en universiteiten opgeroepen om met onmiddellijke ingang geen onderwijs meer aan te bieden op locaties van hogescholen en universiteiten. Dat betekent dat er op de locaties van Aeres Hogeschool Almere, Dronten en Wageningen in de periode van 13 tot en met 31 maart geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Individuele uitzonderingen daarop worden persoonlijk besproken met de student. De gebouwen blijven wel open en er wordt bekeken op welke wijze onderwijs op afstand ingevuld kan worden. Houd de komende periode onze website in de gaten voor meer informatie.  

2. Onderwijsactiviteiten die doorgaan
Alle overige onderwijsactiviteiten van Aeres, waaronder die van Aeres Praktijkonderwijs, Aeres VMBO, Aeres MBO, Aeres Training Centre en Aeres Tech gaan door wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit betekent dat Aeres-locaties niet worden gesloten. 

3. Evenementen
Aeres heeft besloten om t/m 31 maart zeer terughoudend te zijn met het organiseren van evenementen. Evenementen waarbij meer dan 100 bezoekers te verwachten zijn, worden in navolging van het overheidsbeleid per definitie afgelast. Voorbeelden van evenementen zijn: open dagen, congressen, proeflessen en informatiebijeenkomsten.

4. Medewerkers:
Medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

Voor medewerkers die geen griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, geldt het volgende:
a. Aeres verwacht van docenten dat zij, waar mogelijk doorgaan met hun onderwijstaken. Werkoverleggen kunnen doorgang vinden. Met betrekking tot Aeres Hogeschool wordt nader besproken op welke wijze de onderwijsactiviteiten voortgezet kunnen worden. De MT’s van Aeres Hogeschool komen 13 maart bijeen om hiervoor plannen te maken, gericht op het voorkomen van studievertraging.
Voor docenten woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij worden verzocht zoveel mogelijk thuis te werken, indien zij niet voor onderwijstaken op de Aeres-locatie hoeven te zijn. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

b. Onderwijsondersteunend personeel: in principe gaan de werkzaamheden gewoon door. Aeres vraagt medewerkers terughoudend te zijn in reizen voor het werk en/of bezoekers uit te nodigen op de Aeres-locaties. Werkoverleggen kunnen doorgang vinden. 
Voor onderwijsondersteunend personeel woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij worden verzocht thuis te werken, indien mogelijk. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

5. Leerlingen, studenten en cursisten op locaties waar de onderwijsactiviteiten doorgaan:  

 • Leerlingen, studenten en cursisten worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij mogen niet op de Aeres-locatie komen.
 • Overige leerlingen, studenten en cursisten worden geacht de onderwijsactiviteiten bij te wonen.
 • Voor leerlingen, studenten en cursisten woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij worden verzocht om thuis te blijven wanneer zij niet voor onderwijsactiviteiten op de Aeres-locatie hoeven te zijn.

6. Algemene aanwijzing voor iedereen: 
Naast de voorgaande aanwijzingen geldt: 
a. Bel altijd de huisarts indien je koorts boven de 38 graden hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).

b. Je kunt voor je werk of studie wel naar locaties (bijvoorbeeld een stageplek, of een bedrijf), mits dit niet in strijd is met het beleid en de richtlijnen die gelden voor de locatie waar je naartoe gaat. Bij twijfel overleg je met je contactpersoon op de betreffende locatie. 

10 maart 2020 (2)

Aeres volgt in haar beleid rond het coronavirus de richtlijnen van het RIVM. Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid met betrekking tot de provincie Noord-Brabant, heeft Aeres gespecificeerd welke gevolgen dit heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers. Dit is hieronder weergegeven. 

1. De onderwijsactiviteiten van Aeres gaan door wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is. 

2. Medewerkers woonachtig in Noord-Brabant:
Medewerkers uit Noord-Brabant worden geacht thuis blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

Voor medewerkers uit Noord-Brabant die geen griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, geldt het volgende:
a. Aeres verwacht van docenten dat zij doorgaan met hun onderwijstaken. Wanneer zij niet voor onderwijstaken op de Aeres-locatie hoeven te zijn, vragen wij hen echter om zoveel mogelijk thuis te werken. De docenten stemmen dit af met hun leidinggevenden.
b. Overige medewerkers: Aeres vraagt overige medewerkers thuis te werken, indien mogelijk. De medewerkers stemmen dit af met hun leidinggevenden.

3. Leerlingen, studenten en cursisten, woonachtig in Noord-Brabant:  
Leerlingen, studenten en cursisten uit Noord-Brabant worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij mogen niet op de Aeres-locatie komen.

Overige leerlingen, studenten en cursisten uit Noord-Brabant worden geacht gewoon de onderwijsactiviteiten bij te wonen. Wanneer zij echter niet voor onderwijsactiviteiten op de Aeres-locatie hoeven te zijn, vragen wij hen om thuis te blijven.

4. Leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers die niet in Noord-Brabant wonen:
Voor deze groep geldt dat alle Aeres-activiteiten waar mogelijk doorgaan, met inachtneming van de algemene aanwijzingen: 

a. Bel de huisarts indien je:

 • koorts (boven de 38 graden) hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • EN de afgelopen twee weken in een van de risicogebieden bent geweest.
 • OF de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus.

b. Je kunt voor je werk of studie wel naar locaties (bijvoorbeeld een stageplek, of een bedrijf) in Noord-Brabant, mits dit niet in strijd is met het beleid en de richtlijnen die gelden voor de locatie waar je naartoe gaat. Bij twijfel overleg je met je contactpersoon op de betreffende locatie.

10 maart 2020 (1)

Het RIVM roept iedereen op om bij begroetingen geen handen meer te schudden. Aeres vraagt aan alle leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers om zich aan deze oproep te houden. 
Daarnaast volgt Aeres nauwlettend de aangescherpte beleidslijn voor Noord-Brabant. Over de consequenties hiervan voor Aeres-studenten en –medewerkers za in de loop van dinsdag 10 maart nader bericht worden.

7 maart 2020

Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Aeres neemt dit advies over voor alle leerlingen/studenten, cursisten en medewerkers die in de provincie Noord-Brabant wonen. 
Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om het virus onopgemerkt te verspreiden. Bel je huisarts alleen als je klachten verergeren.

4 maart 2020

Studenten en medewerkers die klachten hebben en onlangs in één van de gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst, worden geadviseerd om thuis te blijven. Het gaat om de volgende gebieden: China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië.