Gras

Informatie coronavirus

Laatste updates locaties Aeres Hogeschool

Hieronder lees je alle specifieke updates die gelden voor alle locaties van Aeres Hogeschool (Almere, Dronten en Wageningen). Daaronder lees je alle algemene updates die Aeres-breed gelden.

25 mei 2020

Het kabinet heeft in de persconferentie van 19 mei aangegeven dat het hoger onderwijs vanaf 15 juni een beperkte herstart op locatie kan maken. De afspraken gelden tot 1 september. Wij gebruiken ze behalve voor de inrichting van de tentamen- of toetsperiode in juni/juli ook om ons onderwijs van periode 1 of semester 1 voor te bereiden in geval er ook dan nog sprake is van beperkende maatregelen. Wat wel in de lijn der verwachting ligt.

Onderwijs en tentamenperiode juni/juli

Ons uitgangspunt blijft dat het onderwijs tot de zomer in online activiteiten wordt uitgevoerd. Wel kunnen we beperkt en binnen aangegeven tijden (praktijk)tentamens en toetsen organiseren. Studenten zijn geïnformeerd over wat dat voor hen betekent: op locatie, online of op een andere wijze. Roosters worden hierop ingericht.

Periode 1 of Semester 1

We bereiden ons voor op een combinatie van onderwijs op locatie en online. Practica en trainingen gebeuren op locatie. Wat online kan, blijven we online doen. Dat heeft te maken met de aantallen mensen die in onze gebouwen kunnen zijn door de anderhalvemetermaatregel en de beperkte bezettingsmogelijkheden van het openbaar vervoer. Dat kan betekenen dat we per locatie verschillende roostertijden aan moeten of mogen houden. Hierover wordt overlegd met de Veiligheidsregio en vervoerders.

De groepen die onderwijs krijgen op locatie hebben vanwege de anderhalvemetermaatregel een maximale omvang. Die omvang kan, afhankelijk van de grootte van onderwijsruimtes, verschillen.
Per faculteit wordt een scenario uitgewerkt.

Alle afspraken zijn onder voorbehoud. Het kabinet zal ingrijpen met inperkende maatregelen als het aantal besmettingen gaat toenemen. Het motto blijft: Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

18 mei 2020

De huidige maatregelen voor het hoger onderwijs zijn sinds de update van 22 april niet gewijzigd. Dat betekent dat wij daarvoor verwijzen naar onderstaande update. Onderwijs en toetsing blijven zoveel mogelijk online en we blijven zoveel mogelijk thuiswerken. Dit geldt tot in elk geval 1 september. 

Een nieuwe mededeling is er wél voor de instroom van studenten in een hbo bachelor of master die hun vorige opleiding niet hebben kunnen afronden als gevolg van de coronacrisis.

Instroom mogelijk ondanks niet afronden van de vorige opleiding

Laatstejaars studenten afkomstig van een associate degree-, mbo-, of hbo-opleiding die vanwege de Coronamaatregelen studievertraging hebben opgelopen, hebben tot 1 januari 2021 de tijd om hun diploma te behalen. In de tussentijd mogen zij al starten in de bachelor of master van het hbo. De student moet daarvoor een afrondingsadvies opvragen bij zijn of haar huidige opleiding dat moet aangeven of het aannemelijk is dat de student de opleiding voor 1 januari 2021 zal kunnen afronden. Samen met de uitkomst van het studiekeuzegesprek op de nieuwe opleiding zal dit bepalen of de student toelaatbaar is voor bachelor of master. Als een student op 1 januari 2021 het diploma niet heeft behaald, moet de student de bachelor of master alsnog verlaten.

Meer informatie over deze regeling is bekend bij de mentoren en studiecoördinatoren van Aeres Hogeschool.

Nieuwe update na het hemelvaartweekend

Woensdag 20 mei geeft minister-president Rutte weer een persconferentie. Na het hemelvaartweekend zullen wij hier aangeven wat daarvan de mogelijke consequenties zijn voor Aeres Hogeschool.

Laatste updates Aeres-breed

29 mei 2020

Geleidelijke hervatting activiteiten op locaties

Aeres volgt in haar beleid de richtlijnen van het kabinet en bereidt zich daarom voor om een aantal activiteiten op locatie te hervatten. Voor het vmbo en praktijkonderwijs geldt dat dit vanaf 2 juni gebeurt en voor het mbo en hbo vanaf 15 juni.

Maatregelen
Op alle locaties zijn maatregelen getroffen om de anderhalve meter afstand tussen mensen te kunnen borgen. Het aantal mensen dat tegelijk in gebouwen aanwezig mag zijn, wordt daarop aangepast. De onderwijslocaties hebben bovendien te maken met afwijkende tijdvakken waarin het onderwijs mag plaatsvinden, omdat de overheid de belasting van het openbaar vervoer tijdens de spits zo laag mogelijk wil houden. Er zijn en worden aanvullende maatregelen genomen met het oog op bijvoorbeeld looproutes, hygiëne en beperking van het aantal mensen dat zich in één ruimte mag bevinden. Veiligheid van onze medewerkers en leerlingen en studenten staat voorop.

Daar waar het onderwijs op locatie nog niet mogelijk is, geldt dat dit nog steeds zoveel mogelijk op afstand wordt ingevuld. 

Lange termijn
Binnen de instellingen van Aeres wordt gewerkt aan protocollen voor de langere termijn, zodat we voorbereid zijn op de situatie waarin de anderhalve meter-samenleving voor langere tijd om aanpassingen vraagt. 

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op donderdag 4 juni 2020.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

  • regelmatig handen te wassen;
  • te niezen en hoesten in de ellebogen;
  • papieren zakdoekjes te gebruiken;
  • geen handen te schudden;
  • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Aeres heeft besloten alle reizen van medewerkers en studenten tot 1 september 2020 op te schorten. De maatregelen rondom COVID-19 worden in diverse landen versoepeld, maar het infectiegevaar is nog niet geweken. Aeres wil met dit besluit voorkomen dat medewerkers of studenten in deze onzekere fase geëvacueerd moeten worden, dan wel in een land vast komen te zitten als gevolg van een nieuwe uitbraak. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: